۱۳۹۸ دوشنبه ۵ فروردين
برنامه دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی تابستان 97
ارسال شده در تاریخ 1397/3/27
ساعت 09:11

ردیف

دانشجو

رشته

عنوان

راهنما

تاریخ و ساعت

مکان

1

سمیه آزاد

روان شناسی تربیتی

(کارشناسی ارشد )

شناسایی و تدوین سبک های فرزند پروری آموزشی بر پایه نظریه گلاسر

دکتر مهناز اخوان تفتی

97/06/11

ساعت 12-10

ساختمان خوارزمی

سالن دکتر سوسن سیف

2

رقیه نوری پور لیاولی

مشاوره

(کارشناسی ارشد )

بررسی مقایسه ای اثر نورفیدبک و نافعال سازی سبک بر همدلی کارکردهای اجرایی ...

دکتر سیمین حسینیان

97/06/11

ساعت 15-13

ساختمان خوارزمی

سالن دکتر سوسن سیف

3

صالحه پیریائی

روان شناسی تربیتی (دکتری)

شناسایی کارکردهای شناختی اثر گذار در مدیریت و طراحی در دوره آموزشی کارکردهای شناختی و آزمایش آن در بهبود عملکرد مدیران

دکتر ملوک خادمی اشکذری

97/06/14

ساعت 12-10

ساختمان خوارزمی

سالن دکتر سوسن سیف

4

معصومه اسلامی

روان شناسی

(دکتری)

مدل یابی تاثیر خشم به سبک های دفاعی " من " : بررسی اثر واسطه های افزایش ( ناگویی هیجانی و نشخوارخشم ) و واسطه های کاهش ( بخش و صبر)

دکتر زهره خسروی

97/06/18

ساعت 12-10

ساختمان خوارزمی

سالن دکتر سوسن سیف

5

مرضیه هاشمی

روان شناسی

(دکتری)

مقایسه اثربخشی بازی‌درمانی کوتاه مدت کودکان وبازی درمانی اکوسیستمیک در کودکان دارای اختلال نقص توجه و بیش فعالیی و بررسی پایدارشناسی نقش طبقاتی اجتماعی اقتصادی در فرایند‌ درمان

دکتر شکوه السادات بنی جمالی

97/06/21

ساعت 10-8

ساختمان خوارزمی

سالن دکتر سوسن سیف

6

پرستو وزیری

روان شناسی

(کارشناسی ارشد )

بررسی اثر بخشی گروه درمانی چاقی بر اساس ...

دکتر روشنک خدابخش

97/06/21

ساعت 12-10

208

7

زهرا قنبری

روان شناسی

(دکتری)

بررسی تجارب زمینه افراد ناموفق اقدام کننده جراحی لاغری اسیلو جهت طراحی الگوی آموزشی برای نگهداری وزن مطلوب

دکتر زهرا درویزه

97/06/24

ساعت 10-8

ساختمان خوارزمی

سالن دکتر سوسن سیف

8

زهرا گودرزی

برنامه ریزی درسی

(کارشناسی ارشد )

بررسی نقش برنامه درسی پنهان بر تربیت جنسی دانش آموزان دختر....

دکتر پروین صمدی

97/06/24

ساعت 10-8

211

9

زهرا جعفرخانی

روان‌شناسی

(کارشناسی ارشد )

پیش بینی نقش ویژگی های شخصیتی و حمایت اجتماعی در میزان رضایت از زندگی ...

دکتر فریده عامری

97/06/24

ساعت 10-8

208

10

زهرا کریمی جوانمرد

برنامه ریزی درسی

(کارشناسی ارشد )

بررسی نقش ابعاد برنامه درسی پنهان بر ...

دکتر پروین صمدی

97/06/24

ساعت 12-10

211

11

لیلا ترابیان

روان شناسی

(دکتری)

بررسی پدیدار شناسانه علل اعتیاد به اینترنت در نوجوانان در جهت پیشنهاد بسته آموزشی روان شناختی

دکتر فریده عامری

97/06/24

ساعت 15-13

ساختمان خوارزمی

سالن دکتر سوسن سیف

12

مریم مرادی

برنامه ریزی درسی

(کارشناسی ارشد )

تبیین مطالبات معلمان از کلاسهای آموزش ضمن خدمت

دکتر پروین صمدی

97/06/24

ساعت 15-13

211

13

راضیه قمری

روان‌شناسی

(کارشناسی ارشد )

ارتباط بین آگاهی هیجانی و ثبات ازدواج زوجین با تمرکز بر نقش تعدیل ...

دکتر اعظم فرح بیجاری

97/06/24

ساعت 15-13

208

14

اکرم پرویزی شاد

برنامه ریزی درسی

(کارشناسی ارشد )

مطالعه تطبیقی هنر در برنامه درسی دوره ابتدایی دو کشور ایران و کانادا

دکتر پروین احمدی

97/06/24

ساعت 17-15

211

15

صفیه اسماعیلی وردنجانی

برنامه ریزی درسی

(کارشناسی ارشد )

بررسی مفهوم کنجکاوی از منظر اسلام و تبیین دلالتهای آن در عناصر برنامه درسی

دکتر پروین صمدی

97/06/24

ساعت 19-17

211

16

الهام علیزاده

فلسفه تعلیم و تربیت

(کارشناسی ارشد)

واکاوی مولفه های عدالت اجتماعی در برنامه درسی دوره متوسطه

دکتر گلنار مهران

97/06/25

ساعت 15-13

211

17

خدیجه عزیزی

فلسفه تعلیم و تربیت

(کارشناسی ارشد)

اثر روش تدریس بدیم پردازی بر پیشرفت تحصیلی کودکان پایه پنجم ابتدایی

دکتر افسانه نراقی زاده

97/06/25

ساعت 17-15

211

18

فاطمه خسروی

علم اطلاعات و دانش شناسی

(کارشناسی ارشد)

ایجاد انجمن علمی آرشیویت های ایران

دکتر سعید رضائی

شریف آبادی

97/06/26

ساعت 10-8

110

19

اعظم صالحی

علم اطلاعات و دانش شناسی

(کارشناسی ارشد)

امکان سنجی ارائه خدمات آرشیوی یبه گروه های خاص در آرشیو ملی

دکتر سعید رضائی شریف آبادی

97/06/26

ساعت 12-10

110

20

سحر عرب‌پور

روان شناسی

(دکتری)

چگونگی ارتباط سرشت ، تجارب اساسی اولیه و مکانیزمهای دفاعی ، با طرحواره های ناسازگار بر اساس مدل طرحواره محوری یانگ در جمعیت دانشجویی

دکتر زهره خسروی

97/06/26

ساعت 12-10

ساختمان خوارزمی

سالن دکتر سوسن سیف

21

پریسا عاقل

مشاوره خانواده

(کارشناسی ارشد)

اثربخشی معنا درمانی به شیوه تلفیقی ...

دکتر سیمین حسینیان

97/06/26

ساعت 15-13

207

22

حانیه معین

مشاوره خانواده

(کارشناسی ارشد)

مقایسه اثر بخشی رویکرد شناختی رفتاری...

دکتر سیمین حسینیان

97/06/26

ساعت 17-15

207

23

سمانه مثنوی

علم اطلاعات و دانش شناسی

(کارشناسی ارشد)

بررسی رفتار اطلاع یابی دانشجویان دکتری دانشگاه الزهرا در پایگاه های اطلاعاتی فارسی

دکتر امیر غائبی

97/06/27

ساعت 10-8

110

24

معصومه اسمعیلی

برنامه ریزی درسی

(کارشناسی ارشد )

مقایسه برنامه درسی قصد شده و اجرا شده دوره اول متوسطه براساس تئوری انتخاب

دکتر پروین احمدی

97/06/27

ساعت 10-8

211

25

زهرا شعبانی

علم اطلاعات و دانش شناسی

(کارشناسی ارشد)

بررسی میزان رعایت استاندارد ایزو آی . ای . سی ....

دکتر معصومه کربلا آقایی کامران

97/06/27

ساعت 12-10

110

26

حمیده نباتی

برنامه ریزی درسی

(کارشناسی ارشد )

تحلیل کاربرد تلفیق در برنامه درسی دوره ابتدایی 97-96

دکتر پروین احمدی

97/06/27

ساعت 12-10

211

27

سمیرا نعمتی

علم اطلاعات و دانش شناسی

(کارشناسی ارشد)

تاثیر تفکر سیستمی مدیران کتابخانه های مرکزی دانشگاه های جامع ...

دکتر معصومه کربلا آقایی کامران

97/06/27

ساعت 15-13

110

28

زهراحقی

مشاوره خانواده

(کارشناسی ارشد)

مقایسه اثربخشی آموزشی مدیریت مادران همراه با گروه درمانی شناختی رفتاری با...

دکتر سیمین حسینیان

97/06/27

ساعت 15-13

207

29

پری سیراوند

مشاوره خانواده

(کارشناسی ارشد)

مقایسه نگرش به ازدواج و نگرش به طلاق و دلبستگی به والدین در فرزندان خانواده های عادی و طلاق

دکتر رویا رسولی

97/06/27

ساعت 17-15

207

30

سمیه محمودی

مشاوره خانواده

(کارشناسی ارشد)

نقش حمایت اجتماعی ، سبک های دلبستگی وسرسختی را شناختی درپیش بینی ....

دکتر رویا رسولی

97/06/27

ساعت 19-17

207

31

سیده نرگس غضنفری

مشاوره خانواده

(کارشناسی ارشد)

آموزش درمان مبتنی بر خانواده برای اختلال دو قطبی

دکتر مه سیما پورشهریاری

97/06/31

ساعت 10-8

207

32

صبا احمدی

روان شناسی

(کارشناسی ارشد)

پیش بینی رضایت جنسی زنان بر اساس سبک دلبستگی ، خودبه طرحواره جنسی و...

دکتر شقایق زهرائی

97/06/31

ساعت 10-8

208

33

سمانه فعلی

روان شناسی

(کارشناسی ارشد)

پیش بینی فشار مراقبتی مادران کودکان مبتلا به سرطان خون براساس خشم ...

دکتر شقایق زهرائی

97/06/31

ساعت 12-10

208

34

زهرا ترازی

روان شناسی تربیتی

(دکتری)

بررسی اثر بخشی برنامه های آموزشی

اسنادی تنظیم هیجانی وحل ...

دکتر ملوک خادمی اشکذری

97/07/03

ساعت 12-10

ساختمان خوارزمی

سالن دکتر سوسن سیف

35

سمیه خوانین مقدم

مطالعات‌آرشیوی

(کارشناسی ارشد)

کاربرد پایان‌نامه‌های رشته علم اطلاعات و دانش شناسی ...

دکتر زویا آبام

97/06/31

ساعت 10-8

211

36

الهام جلالی فراهانی

مطالعات آرشیوی

(کارشناسی ارشد)

تحلیل آیین‌نامه‌های ارزشیابی اسناو با تاکید بر...

دکتر زویا آبام

97/06/31

ساعت 12-10

110

37

سیده فریبا احمدی

مدیریت اطلاعات

(کارشناسی ارشد)

تحلیل محیط خلق دانش در دانشگاه الزهراء(س)...

دکتر امیر غائبی

97/06/31

ساعت 15:30-13:30

108

38

زینب سادات صندید

مطالعات آرشیوی

(کارشناسی ارشد) 

امکان سنجی ایجاد آرشیو شهری برای شهر تهران

دکتر سعید رضایی شریف آبادی

97/06/31

ساعت 15:30-13:3


110

ارسال کننده:
تعداد بازدید:865
تصاویر مرتبط:


مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
شماره تلفن
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک، روبروی درب اصلی دانشگاه الزهراء(س)، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی  
کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188049937+ فاکس : 982188041464+
                  edupsy@alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.