۱۳۹۷ شنبه ۲۶ آبان
درخواست مهماني
سئوال:
فرآيند درخواست انتقال به صورت مهمان(تك درس- مهمان براي يك ترم) در سامانه گلستان چگونه است؟

پاسخ:

اول) ثبت درخواست توسط دانشجو در پردازش (12500) درخواست انتقال به صورت مهمان و ثبت دروس درخواستي در زيرفرم ثبت دروس
دوم) تاييد درخواست توسط دانشجو در زير فرم درخواست مهمان 
سوم) مشاهده درخواست دانشجو در پردازش (12500) درخواست انتقال بصورت مهمان توسط مراتب جهت تاييد يا رد درخواست
چهارم)مراتب اعلام شده در سامانه گلستان جهت تاييد درخواست دانشجو عبارتند از: استاد راهنما- گروه آموزشي-دانشكده- آموزش و تاييد مالي
پنجم) استفاده ازخروجي گزارش 41(فرم انتقال به صورت مهمان) توسط كارشناس آموزش دانشكده
ششم) چاپ گزارش و ارسال براي امضا به مديريت امور آموزشي- توسط كارشناس آموزش دانشكده
تاریخ:
1396/07/16
تعداد بازدید:
163
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك ، روبروي درب اصلي دانشگاه الزهرا، دانشكده علوم تربيتي و روان‌شناسي  
كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041464+ فاكس : 982188049937+
 edupsy[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.