جمعه 06 شهريور 1394
  
اساتيد گروه روان شناسی
ردیف
نام و نام خانوادگی
رتبه علمی
رشته تحصیلی
مدرک تحصیلی
آدرس پست الکترونیکی
آدرس وب سایت
تلفن داخلی
1
شکوه السادات بنی جمالی
دانشیار
روان شناسی
دکتری

drbanijamali@yahoo.com

 رزومه
2286
2
مهرانگیز پیوسته گر
استادیار
روان شناسی بالینی
دکتری

 mpaivastegar@yahoo.com

 
2304
3
روشنک خدابخش پیرکلانی
استادیار
روان شناسی بالینی
دکتری
rkhodabakhsh@yahoo.com 
 
2304
4
زهره خسروی
استاد
روان شناسی بالینی
دکتری
zohreh_khosravi@yahoo.com 
 
2308
5
زهرا درویزه
دانشیار
روان شناسی
دکتری
 
2288
6
میترا سپاسی آشتیانی
مربی
روان شناسی شخصیت
کارشناسی ارشد
msepassi3@yahoo.com 
 
2841
7
سوسن صائبی
مربی
روان شناسی
کارشناسی ارشد
saebi_s8@yahoo.com 
 
2841
8
فریده عامری
استادیار
روان شناسی بالینی
دکتری
 
2286
9
اعظم فرح بیجاری
استادیار
روان شناسی اجتماعی
دکتری
 
2292
10
سید ابوالقاسم مهری نژاد
استادیار
روان شناسی بالینی
دکتری
 
2294
11
سیده منور یزدی
دانشیار
روان شناسی
دکتری
smyazdi@alzahra.ac.ir 
 
2307