جمعه 07 فروردين 1394
New Page 1
استعداد درخشان
دانش آموختگان
نشریات
انجمن ها
منشور اخلاقی
آرشیو اخبار
انتصاب ها
فرم ها و آئین نامه ها
مجموعه تصاویر
زمان دفاعیه ها
زنگ تفریح
سوالات متداول
نظرات و پیشنهادات
ارتباط با دانشکده
  
نشریات

مجلات علمی – پژوهشی دانشکده :

 درسال 1383 درجه علمی – پژوهشی دومجله مربوط به این دانشکده از سوی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری  صادر شده است. این دو مجله عبارتند از :

این مجله به سردبیری و مدیر مسئولی دکتر شکوه السادات بنی جمالی به انتشار می رسد.

journals.alzahra.ac.ir/psychstudies

تلفن – فاکس : 88041463

این مجله به سردبیری دکتر طیبه ماهروزاده و مدیر مسئولی دکتر مهناز اخوان تفتی با همکاری انجمن ایرانی تعلیم و تربیت منتشرمی شود .

journals.alzahra.ac.ir/jontoe

تلفن – فاکس : 88041463

majale_uni@yahoo.com ای میل :           jontoe@alzahra.ac.ir    و   

 

No Entries were posted for this blog.