۱۴۰۳ چهارشنبه ۲۷ تير

شوراها و کارگروه های تخصصی

شوراهای تخصصی دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه الزهرا

عنوان

هدف از تشکیل  و زمان برگزاری

اعضا

  شورای آموزشی و برنامه ریزی دانشکده   از ابتدای ....... با هدف ارتقای کیفیت آموزشی در راستای تحقق سند چشم انداز و اهداف کلان دانشگاه، و همچنین برنامه‌ریزی و پیگیری جهت تحقق برنامه راهبردی و عملیاتی دانشکده در حوزه آموزش تشکیل شده است. این شورا هر ...... تشکیل می گردد اعضاء دائم :
 رئیس دانشکده
معاون آموزشی و مدیر تحصیلات تکمیلی
معاون پژوهشی و اجرایی
مدیر گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
 مدیر گروه مشاوره و راهنمایی
مدیر گروه روان شناسی تربیتی
مدیر گروه روان شناسی
مدیر گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
    شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده  
اعضاء دائم :
رئیس دانشکده
معاون آموزشی و مدیر تحصیلات تکمیلی
مدیر گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
مدیر گروه مشاوره و راهنمایی
مدیر گروه روان شناسی تربیتی
مدیر گروه روان شناسی
مدیر گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
شواری پژوهش دانشکده     از ابتدای ....... با هدف ارتقای کیفیت پژوهش در راستای تحقق سند چشم انداز و اهداف کلان دانشگاه و همچنین برنامه‌ریزی و پیگیری جهت تحقق برنامه راهبردی و عملیاتی دانشکده در حوزه پژوهش  تشکیل شده است. این شورا هر ...... تشکیل می گردد اعضاء دائم :
رئیس دانشکده
معاون پژوهشی و اجرایی
نماینده پژوهشی گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
نماینده پژوهشی گروه روان شناسی تربیتی
نماینده پژوهشی گروه مشاوره و راهنمایی
نماینده پژوهشی گروه روان شناسی
نماینده پژوهشی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
کارشناس مسئول پژوهش 
      شورای ترفیع دانشکده   از ابتدای سال ........ با هدف  بررسی ترفیع  اعضاء هیات علمی دانشکده تشکیل شده است  این شورا هر ............... تشکیل می گردد اعضاء دائم :
رئیس دانشکده
معاون آموزشی و مدیر تحصیلات تکمیلی
مدیر گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
مدیر گروه مشاوره و راهنمایی
مدیر گروه روان شناسی تربیتی
مدیر گروه روان شناسی
مدیر گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
    شورای کمیته منتخب دانشکده     از ابتدای سال ........ با هدف  بررسی پرونده ی درخواستی های ارتقاء مرتبه علمی اعضاء هیات علمی دانشکده تشکیل شده است  این شورا هر ............... تشکیل می گردد اعضاء دائم :
رئیس دانشکده ( رئیس شورا)
معاون آموزشی و مدیر تحصیلات تکمیلی ( دبیر شورا)
اعضاء غیر دائم :
دو عضو هیات علمی دانشکده بر حسب گروه پرونده ی مورد بررسی
یک عضو هیات علمی خارجی
شورای راهبردی دانشکده از ابتدای سال  1394با هدف  تدوین برنامه های راهبردی  دانشکده تشکیل شده است این شورا  هر ماه یک بار تشکیل می گردد   اعضاء دائم :
رئیس دانشکده
معاون آموزشی و مدیر تحصیلات تکمیلی
معاون پژوهشی و اجرایی
مدیر گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
مدیر گروه مشاوره و راهنمایی
مدیر گروه روان شناسی تربیتی
مدیر گروه روان شناسی
مدیر گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
عضو هیات علمی گروه روان شناسی تربیتی
عضو هیات علمی گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
کارشناس فناوری اطلاعات دانشکده
کارشناس مسئول پژوهش
اعضاء غیر دائم : پنج دانشجوی دکتری ( از هر گروه آموزشی یک نفر)
شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات و اطلاع رسانی این شورا در مهر ماه 1392 جهت ارتقاء امور اطلاع رسانی ، ارتقاء و به روز رسانی وب سایت دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی تشکیل گردید اعضاء دائم :
رئیس دانشکده
معاون آموزشی و مدیر تحصیلات تکمیلی
معاون پژوهشی و اجرایی
کارشناس فناوری اطلاعات دانشکده
کارشناس مسئول پژوهش
مسئول کتابخانه ، سایت و وب سایت دانشکده
    شورای کمیته انتخاب کتاب و منابع اطلاعاتی       از ابتدای سال 1385 با هدف  بررسی و انتخاب منابع اطلاعاتی ( کتاب ، نشریه ( چاپی و الکترونیکی ) ، نرم افزار و سخت افزارهای آموزشی و پژوهشی و تجهیزات و امکانات پژوهشی و کتابخانه ای مورد نیاز اعضاء هیات علمی و دانشجویان دانشکده تشکیل شده است  این شورا 4 بار در سال تشکیل می شود   اعضاء دائم :
رئیس دانشکده
معاون آموزشی و مدیر تحصیلات تکمیلی
معاون پژوهشی و اجرایی
نماینده پژوهشی گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
نماینده پژوهشی گروه روان شناسی تربیتی
نماینده پژوهشی گروه مشاوره و راهنمایی
نماینده پژوهشی گروه روان شناسی
نماینده پژوهشی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
شورای تخصصی فعالیتهای فوق برنامه ای (اجتماعی – فرهنگی) ویژه اساتید و دانشجویان دکتری این شورا از سال 1393  با هدف برنامه ریزی  ارائه برنامه های آموزشی و فرهنگی ( ارائه نشست های هم اندیشی ، کارگاه آموزشی ، جلسات بزرگداشت و تجلیل از اساتید و دانشجویان و کارکنان ، بازدید ها  و موارد مشابه ) تشکیل شده است این شورا 4 بار در سال تشکیل می شود   اعضاء دائم :
رئیس دانشکده
معاون آموزشی و مدیر تحصیلات تکمیلی
معاون پژوهشی و اجرایی
مدیر گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
مدیر گروه مشاوره و راهنمایی
مدیر گروه روان شناسی تربیتی
مدیر گروه روان شناسی
مدیر گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
شورای خدمات آموزشی دانشکده این شورا از سال ....... با هدف بررسی خدمات آموزشی و رفع مشکلات آموزشی دانشکده  و هماهنگی با قوانین و احکام آموزشی دانشگاه تشکیل شده است این شورا 4 بار در سال ( ابتدا و انتهای نیم سال آموزشی تشکیل می گردد) اعضاء دائم :
معاون آموزشی و مدیر تحصیلات تکمیلی
تمامی کارشناسان آموزشی دانشکده
کارشناس گروه های آموزشی
شورای خدمات فرهنگی و دانشجویی   این شورا از سال ....... با هدف بررسی خدمات فرهنگی و دانشجویی دانشکده و بررسی فعالیت انجمن های دانشجویی تشکیل شده است این شورا 4 بار در سال ( ابتدا و انتهای نیم سال آموزشی تشکیل می گردد) اعضاء دائم :
رئیس دانشکده
معاون پژوهشی و اجرایی
مشاور هیات علمی انجمن مدیریت آموزشی
مشاور هیات علمی انجمن برنامه ریزی درسی
مشاور هیات علمی انجمن روان شناسی تربیتی
مشاور هیات علمی انجمن مشاوره و راهنمایی
مشاور هیات علمی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت
مشاور هیات علمی انجمن روان شناسی
مشاور هیات علمی انجمن علم اطلاعات و دانش شناسی
     

کارگروه‌های تخصصی دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه الزهرا 


کارگروه برنامه عملیاتی سال 95 دانشکده
رئیس دانشکده
معاون آموزشی و مدیر تحصیلات تکمیلی
معاون پژوهشی و اجرایی
مدیر گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
مدیر گروه مشاوره و راهنمایی
مدیر گروه روان شناسی تربیتی
مدیر  گروه روان شناسی
مدیر گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
عضو هیات علمی گروه روان شناسی تربیتی
عضو هیات علمی گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
کارشناس فناوری اطلاعات دانشکده
 کارشناس مسئول پژوهش

کارگروه ساماندهی منابع اطلاعاتی آزمایشگاهی در دانشکده ( مواد دیداری شنیداری ، منابع آزمایشگاهی و آزمونهای روانشناسی ، کارگاه کتاب و..)

رئیس دانشکده
معاون آموزشی و مدیر تحصیلات تکمیلی
کارشناس سمعی بصری
کارشناس دانشکده
دانشجویان کارشناسی ارشد آرشیو ( سه نفر )

کارگروه پذیرش و مصاحبه دانشجویان دکتری

رئیس دانشکده
معاون آموزشی و مدیر تحصیلات تکمیلی
معاون پژوهشی و اجرایی
مدیر گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
مدیر گروه مشاوره و راهنمایی
مدیر گروه روان شناسی تربیتی
مدیر  گروه روان شناسی
مدیر گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
دو نفر از کارشناسان دانشکده

کارگروه عملیاتی کردن برنامه راهبردی دانشکده

عضو هیات علمی گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
کارشناس مسئول پژوهش
کارشناس فناوری اطلاعات
کارشناس مسئول آموزش

 

تاریخ به روز رسانی:
1402/04/06
تعداد بازدید:
6886
دانشگاه الزهرا
تهران،خیابان ده ونک، روبروی درب اصلی دانشگاه‌الزهرا(س)، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی
کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188049937+ فاکس : 982188041464+
                  edupsy@alzahra.ac.ir
                   
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.