۱۴۰۳ شنبه ۲۶ خرداد
نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse منو اصلي دانشجوییمنو اصلي دانشجویی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفی</span>معرفی
معرفی
معاون و مسئولین دانشجویی
چشم انداز و ماموریت
برنامه راهبردی و عملیاتی
سند اخلاقی دانشگاه
ساختار سازمانی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">افتخارات</span>افتخارات
مدیریت امور دانشجویی
مرکز مشاوره، بهداشت و سلامت
مدیریت تربیت بدنی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">شوراهای دانشجویی</span>شوراهای دانشجویی
کارگروه تخصصی مدیران حوزه دانشجویی (شورای دانشجویی سابق)
شورای تخصصی دانشجویی
شورای اسکان
کمیسیون موارد خاص
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گزارش عملکردها</span>گزارش عملکردها
مدیریت امور دانشجویی
مدیریت تربیت بدنی
مرکز مشاوره، بهداشت و سلامت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرایند ارسال فرم های اتوماسیون</span>فرایند ارسال فرم های اتوماسیون
فرم درخواست وسیله نقلیه
تقاضای خروج اموال - مجوز صدور اموال
فرم نقل و انتقال اموال
معاونین پیشین
مجموعه تصاویر
کارشناسان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور دانشجویی</span>امور دانشجویی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفی</span>معرفی
درباره مدیریت امور دانشجویی
مدیر امور دانشجویی
معاون و کارشناسان
اداره خدمات دانشجویی
اداره امور خوابگاه ها
اداره امور غذاخوری
کار دانشجویی
فروشگاه های دانشجویی
شورای صنفی
دانشجوی نمونه
دانشجویان بین الملل
بنیاد ملی البرز
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مرکز مشاوره، سلامت و سبک زندگی</span>مرکز مشاوره، سلامت و سبک زندگی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفي</span>معرفي
مرکز مشاوره، سلامت و سبک زندگی
مدیر مرکز مشاوره، سلامت و سبک زندگی
معاون و مسئول دفتر مرکز مشاوره، سلامت و سبک زندگی
گروه مشاوره
واحد مددکاری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کانون همیاران</span>کانون همیاران
کانون همیاران سلامت روان
کانون همیاران بهداشت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">طرح ها و برنامه ها</span>طرح ها و برنامه ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">طرح پایش سلامت</span>طرح پایش سلامت
سلامت روان
سلامت جسم
طرح خدا قوت
طرح سیمای زندگی دانشجویی
طرح پیام
طرح بدیع
اداره بهداشت و سلامت
فایل های آموزشی
مشاوره الکترونیکی
Collapse اداره امور خوابگاه هااداره امور خوابگاه ها
اداره امور خوابگاه ها
رئيس اداره امور خوابگاه ها
كارشناسان
آيين نامه ها و اساسنامه
فرم ها
فرایندها
اطلاعیه ها (دانشجویان جدیدالورود)
سوالات متداول
مجموعه فیلم
Collapse اداره امور دانشجوياناداره امور دانشجويان
رئيس اداره خدمات دانشجويان
كارشناسان
آيين نامه ها و اساسنامه
تسهیلات دانشجویی (اینفوگرافی)
فرم ها
فرایندها
افتخارات
پرسش و پاسخ
Collapse اداره غذاخوریاداره غذاخوری
اداره امور غذاخوری
رئيس اداره غذاخوري
کارشناسان
آيين نامه ها و اساسنامه
فرم ها
فرایندها
اطلاعیه ها
پرسش و پاسخ
Collapse اداره بهداشت و سلامتاداره بهداشت و سلامت
معرفي
مدیر مرکز بهداشت
كارشناسان
آيين نامه ها و اساسنامه
بروشور و اینفوگرافی
فرم ها
فرایندها
پرسش و پاسخ
فیلم
پوسترها
Collapse اداره تربیت بدنیاداره تربیت بدنی
معرفي
رئيس اداره تربيت بدني
آيين نامه ها و اساسنامه
فرم ها
پرسش و پاسخ
Collapse منو اصلي دانشجویی_1منو اصلي دانشجویی_1
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفی</span>معرفی
معرفی
معاون و مسئولین دانشجویی
چشم انداز و ماموریت
برنامه راهبردی و عملیاتی
سند اخلاقی دانشگاه
ساختار سازمانی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">افتخارات</span>افتخارات
مدیریت امور دانشجویی
مرکز مشاوره، بهداشت و سلامت
مدیریت تربیت بدنی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">شوراهای دانشجویی</span>شوراهای دانشجویی
کارگروه تخصصی مدیران حوزه دانشجویی (شورای دانشجویی سابق)
شورای تخصصی دانشجویی
شورای اسکان
کمیسیون موارد خاص
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گزارش عملکردها</span>گزارش عملکردها
مدیریت امور دانشجویی
مدیریت تربیت بدنی
مرکز مشاوره، بهداشت و سلامت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرایند ارسال فرم های اتوماسیون</span>فرایند ارسال فرم های اتوماسیون
فرم درخواست وسیله نقلیه
سهمیه قند و چای
تقاضای خروج اموال - مجوز صدور اموال
فرم نقل و انتقال اموال
معاونین پیشین
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور دانشجویی</span>امور دانشجویی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفي</span>معرفي
درباره مدیریت امور دانشجویی
مدیر امور دانشجویی
معاون و کارشناسان
اداره خدمات دانشجویی
اداره امور خوابگاه ها
اداره امور غذاخوري
کار دانشجویی
فروشگاه های دانشجویی
شورای صنفی
دانشجوی نمونه
دانشجویان بین الملل
بنیاد ملی البرز
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مشاوره، بهداشت و سلامت</span>مشاوره، بهداشت و سلامت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفي</span>معرفي
مرکز مشاوره، بهداشت و سلامت
رئیس مرکز مشاوه، بهداشت، سلامت
معاون و مسئول دفتر مرکز مشاوره، بهداشت و سلامت
گروه مشاوره و مددکاری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کانون همیاران</span>کانون همیاران
کانون همیاران سلامت روان
کانون همیاران بهداشت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">طرح ها و برنامه ها</span>طرح ها و برنامه ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">طرح پایش سلامت</span>طرح پایش سلامت
سلامت روان
سلامت جسم
طرح خدا قوت
طرح سیمای زندگی دانشجویی
طرح پیام
طرح بدیع
اداره بهداشت و سلامت
فایل های آموزشی
مشاوره الکترونیکی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ساير واحدها</span>ساير واحدها
امور مالي
كميته انضباطي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تماس با ما</span>تماس با ما
شماره های تماس
ارتباط با معاون دانشجويي
ارسال نظرات و پيشنهادات
Collapse مركز مشاورهمركز مشاوره
معرفي
رئیس گروه مشاوره و مددکاری
كارشناسان مشاوره و مددكاري
اینفوگرافی
بروشور
فرم ها و نظرسنجي
فرایندها
پرسش و پاسخ
جدول روزها و ساعات حضور کارشناسان مرکز مشاوره، سلامت و سبک زندگی
Collapse دانشجوی نمونهدانشجوی نمونه
دانشجوی سرآمد و نمونه
کارشناسان
آئین نامه ها
برگزیدگان
اطلاعیه ها
فرایندها
Collapse شورای صنفیشورای صنفی
شورای صنفی
کارشناسان
آئین نامه
اعضای شورای صنفی
اطلاعیه ها
فرایندها
طرح های مصوب
Collapse فروشگاه دانشجوییفروشگاه دانشجویی
فروشگاه های دانشجویی
کارشناسان
فرایندها
Collapse امور ماليامور مالي
معرفي
كارشناس مسئول امور مالي دانشجويي
كارشناسان
فرم ها و آئين نامه ها
فرایندها
سوالات متداول
Collapse كميته انضباطيكميته انضباطي
معرفي
دبير كميته انضباطي
قوانين تخلفات آموزشي
حقوق دانشجويي
مقررات و فرم ها
فرایندها
مرامنامه
Collapse کار دانشجوییکار دانشجویی
همیار (کار) دانشجویی
کارشناسان
سامانه کاردانشجویی سماد
دستورالعمل ها
فرایندها
فرم ها
درخواست ثبت نام کار دانشجویی
Collapse مدیریت سبزمدیریت سبز
معرفی
اقدامات
اساس نامه
Collapse دانشجویان بین المللیدانشجویان بین المللی
معرفی
کارشناسان
فرایندها
آیین نامه هادانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان شهيده قزويني، طبقه چهارم، معاونت دانشجويي
 student[at]alzahra.ac.ir
كدپستي : 1993893973 تلفن : 982188030651+ فاكس : 982188064380+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.