۱۴۰۲ شنبه ۱۸ آذر

رشته روان شناسی (کارشناسی)

     « بسمه تعالی »

 ترم بندی واحدهای درسی رشته روان شناسی (کارشناسی) برای ورودی 98 و بعد از آن

کد درس

نام درس(ترم اول)

واحد

پیشنیاز

نوع درس

1715018

آمار توصیفی

2

 

پایه

1715353

مبانی جامعه شناسی

2

 

پایه

1715351

مباحث اساسی درروانشناسی1

2

 

پایه

1715326

فیزیولوژی اعصاب و غدد

2

 

پایه

1715172

روان شناسی از دیدگاه اندیشمندان..

2

 

پایه

1715389

معرفت شناسی

2

 

پایه

1715101

تاریخ و مکاتب روان

2

 

پایه

 

 

 

 

 

 

دروس عمومی

6

 

عمومی

 

جمع واحد

20

 

 

کد درس

نام درس(ترم دوم)

واحد

پیشنیاز

نوع درس

1715015

آماراستنباطی

1+2

آمار توصیفی

پایه

1715024

احساس و ادراک

2

فیزیولوژی اعصاب و غدد

پایه

1715350

مباحث اساسی در روان شناسی2

2

مباحث اساسی در روان شناسی1

پایه

1715014

آشنایی با فلسفه اسلامی

2

معرفت شناسی

پایه

1715189

روان شناسی تحولی1

2

مباحث اساسی در روان شناسی1

پایه

1715161

روان شناسی اجتماعی

2

مبانی جامعه شناسی

پایه

1715358

مبانی مشاوره و راهنمایی

2

 

پایه

 

دروس عمومی

5

 

عمومی

 

 

 

 

 

 

جمع واحد

20

 

 

 

 

 

 

     

 

 

کد درس

نام درس(ترم چهارم)

واحد

پیشنیاز

نوع درس

1715483

روش تحقیق در روان شناسی

1+2

آماراستنباطی

پایه

1715186

روان شناسی تجربی

2+1

روان شناسی فیزیولوژیک

پایه

1715013

آسیب شناسی روانی کودک و ...

2

روان شناسی تحولی2

تخصصی

1715211

روان شناسی دین

2

مباحث اساسی در روان شناسی2

پایه

1715475

متون روان شناسی به انگلیسی 1

2

مباحث اساسی در روان شناس1

پایه

1715229

روان شناسی صنعتی و سازمانی

2

مباحث اساسی در روان شناسی2

تخصصی

1715062

انگیزش و هیجان

2

روان شناسی فیزیولوژیک

پایه

1715478

آموزه های روان شناختی در قرآن و حدیث2

2

آموزه های روان شناختی در قرآن و حدیث1

پایه

 

دروس عمومی

2

 

عمومی

 

 

 

 

 

 

جمع واحد

20

 

 

کد درس

نام درس(ترم سوم)

واحد

پیشنیاز

نوع درس

1715227

روان شناسی شناختی

2

مباحث اساسی در روان شناس 2 و احساس و ادراک

پایه

1715170

روان شناسی اجتماعی کاربردی

2

روان شناسی اجتماعی

تخصصی

 

روان شناسی فیزیولوژیک

2

احساس و ادراک

پایه

1715472

روان شناسی جنایی  

2

 

اختیاری

1715190

روان شناسی تحولی2

2

روان شناسی تحولی1

پایه

1715171

روان شناسی اخلاق

2

مباحث اساسی در روان شناسی2

اختیاری

1715284

روان شناسی یادگیری

2

مباحث اساسی در روان شناس2

پایه

1715477

آموزه های روان شناختی در قرآن و حدیث1

2

مباحث اساسی در روان شناسی2

پایه

1715323

فلسفه علم روان شناسی

2

مباحث اساسی در روان شناسی2

پایه

 

دروس عمومی

2

 

عمومی

 

جمع واحد

20

 

 

 


 

کد درس

نام درس(ترم پنجم)

واحد

پیشنیاز

نوع درس

1715476

متون روان شناسی به انگلیسی2

2

متون روان شناسی1

پایه

1715003

آسیب شناسی اجتماعی

2

روان شناسی اجتماعی کاربردی

تخصصی

1715225

روان شناسی شخصیت

2

روان شناسی تحولی2

پایه

1715009

آسیب شناسی روانی 1

2

روان شناسی تحولی2

پایه

1715001

آزمون های روان شناختی1

1+1

روان شناسی شناختی

تخصصی

1715222

روان شناسی سالمند  

2

روان شناسی تحولی2

اختیاری

1715484

روان شناسی کودکان با نیازهای ویژه1

2

روان شناسی تحولی2

تخصصی

1715329

کاربردکامپیوتر در روان شناسی

1+1

روش تحقیق

پایه

1715489

                    روان سنجی

1+1

آماراستنباطی

پایه

 

دروس عمومی

2

 

عمومی

 

 جمع واحد

20

 

 

کد درس

نام درس(ترم ششم)

واحد

پیشنیاز

نوع درس

1715479

روان شناسی و مشاوره خانواده

2

روان شناسی شخصیت

تخصصی

1715197

روان شناسی تربیتی

2

روان شناسی یادگیری

پایه

1715010

آسیب شناسی روانی 2

2

آسیب شناسی روانی 1

پایه

1715002

آزمون های روان شناختی2

1+1

آزمون های روان شناختی1

تخصصی

1715480

نظریه های مشاوره و روان درمانی

2

روان شناسی شخصیت-مبانی مشاوره

تخصصی

1715485

روان شناسی کودکان با نیازهای ویژه2

2

روان شناسی کودکان با نیازهای ویژه 1

تخصصی

1715099

پویایی گروه

2

روان شناسی اجتماعی

اختیاری

1715473

پژوهش در روان شناسی

3

 

تخصصی

 

دروس عمومی

3

 

عمومی

 

جمع واحد

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کد درس

نام درس(ترم هفتم)

واحد

پیشنیاز

نوع درس

1814487

مدیریت استرس(تنیدگی)

2

آسیب شناسی روانی2

اختیاری

1715486

توانبخشی کودکان با نیازهای ویژه

2

روان شناسی کودکان با نیازهای ویژه 2

تخصصی

1715043

اصول روان شناسی بالینی

2

آسیب شناسی روانی 2

تخصصی

1715481

فنون مشاوره وروان درمانی

1+1

نظریه های مشاوره و روان درمانی

تخصصی

1715482

راهنمایی و مشاوره تحصیلی و شغلی

2

مبانی مشاوره و راهنمایی

تخصصی

1715074

بهداشت روانی

2

آسیب شناسی روانی2

تخصصی

1715223

روان شناسی سلامت

2

آسیب شناسی روانی2

تخصصی

1715309

شیوه های تغییر و اصلاح رفتار

1+1

آسیب شناسی روانی 2

تخصصی

 

دروس عمومی

2

 

عمومی

 

 

 

 

 

 

جمع واحد

18

 

 

دروس عمومی

کد درس

واحد

فارسی

دانش خانواده و جمعیت

زبان عمومی

اندیشه1

اندیشه2یاانسان دراسلام یا حقوق اجتماعی

تربیت بدنی

ورزش1

تفسیرموضوعی قرآنیانهج البلاغه

تاریخ تحلیلی یا تاریخ فرهنگ یا تاریخ امامت

 انقلاب یاقانون اساسی یااندیشه سیاسی

اخلاق اسلامی

جمع واحد

1816246

1112119

1814311

1112055

1112056

 

 

 

1112111

1112104

 

1112059

 

1112007

3

2

3

2

2

 

1

1

2

2

 

2

 

2

22

 

راهنما

واحد های عمومی:                        22 واحد

واحد پیش دانشگاهی:                        واحد

واحدهای پایه:                              69واحد

واحدهای تخصصی:                      37واحد

واحدهای تخصصی اختیاری:        10 واحد

جمع کل واحدها :                      138 واحد

                    

 

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1399/08/25
تعداد بازدید:
12739
دانشگاه الزهرا
تهران،خیابان ده ونک، روبروی درب اصلی دانشگاه‌الزهرا(س)، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی
کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188049937+ فاکس : 982188041464+
                  edupsy@alzahra.ac.ir
                   
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.