۱۴۰۲ شنبه ۱۸ آذر

برنامه درسی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


کد درس  عنوان درس (فارسی) نوع واحد   دریافت  عنوان درس (انگلیسی)
101 مباحث اساسی در روانشناسی1 اصلی-نظری
Fundamental issues in psychology1
102  مباحث اساسی در روانشناسی2  اصلی-نظری Fundamental issues in psychology2 
103  تاریخ و مکاتب روانشناسی و نقد آن  اصلی-نظری   History and approaches of psychology
104   مبانی جامعه شناسی اصلی-نظری  Introduction of sociology 
105   روانشناسی از دیدگاه اندیشمندان اسلام اصلی-نظری  Psychology from the Muslim science perspective 
106  آمار توصیفی  اصلی-نظری  Statistics in psychology(descriptive statistics) 
107  آمار استنباطی   اصلی-نظری/عملی  Statistics in psychology(inferential psychology)
108  روش تحقیق در روانشناسی   اصلی-نظری/عملی Research method in psychology 
109  فیزیولوژی اعصاب و غدد  اصلی-نظری  Endocrine and nervous system physiology 
110  احساس و ادراک   اصلی-نظری  Sensation and perception
111  روانشناسی فیزیولوژیک  اصلی-نظری   Physiological psychology
112  انگیزش و هیجان  اصلی-نظری  Motivation and emotion 
113  روانشناسی تحولی1  اصلی-نظری  Developmental psychology1 
114  روانشناسی تحولی2   اصلی/-نظری Developmental psychology2 
115  معرفت شناسی   اصلی-نظری epistemology 
116   آشنایی با فلسفه اسلامی  اصلی-نظری Introduction to Islamic philosophy 
117  روانشناسی شخصیت  اصلی-نظری  Personality psychology 
118   روانشناسی شناختی  اصلی-نظری Cognitive psychology 
119   روانشناسی دین  اصلی-نظری Religion psychology 
120  کاربرد کامپیوتر در روانشناسی   اصلی-نظری/عملی Computer in psychology 
121  فلسفه علم روانشناسی   اصلی-نظری Philosophy of science in psychology 
122   روانشناسی اجتماعی  اصلی-نظری Social psychology 
123  متون روانشناسی به انگلیسی1  اصلی-نظری   Psychology texts in english1
124  متون روانشناسی به انگلیسی2  اصلی-نظری   Psychology texts in english2
125  روانشناسی تجربی  اصلی-نظری/عملی   Experimental psychology
126   روان‌سنجی  اصلی-نظری/عملی Psychometric  
127   روانشناسی یادگیری  اصلی-نظری Learning psychology  
128   روانشناسی تربیتی  اصلی-نظری Educational psychology 
129  آموزه‌های روانشناختی در قران و حدیث1   اصلی-نظری Psychological issues in Quran and hadith1 
130   آموزه‌های روانشناختی در قران و حدیث2 اصلی-نظری   Psychological issues in Quran and hadith1
131  آسیب شناسی روانی1   اصلی-نظری Psychopathology1  
132  آسیب شناسی روانی 2  اصلی-نظری  Psychopathology2 
133   مبانی راهنمایی و مشاوره اصلی-نظری  Introduction guidance and counseling 
134   آزمون‌های روانشناختی1  تخصصی-نظری/عملی Psychological tests1 
135  آزمون‌های روانشناختی2  تخصصی-نظری/عملی  Psychological tests2 
136  اصول روانشناسی بالینی   تخصصی-نظری  Principles of clinical psychology
137  بهداشت روانی  تخصصی-نظری  Mental health 
138   روانشناسی سلامت تخصصی-نظری  Health psychology 
139   آسیب شناسی کودک و نوجوان تخصصی-نظری  Child and adolescence psychopathology 
140  روانشناسی و مشاوره خانواده  تخصصی-نظری   Family psychology and counseling
141  نظریه‌های مشاوره و رواندرمانی  تخصصی-نظری  Theories of counseling and psychotherapy 
142  فنون مشاوره و روان درمانی  تخصصی-نظری  Techniques of counseling and psychotherapy 
143   راهنمایی و مشاوره تحصیلی و شغلی تخصصی-نظری  Educational and career counseling and guidance 
144  روانشناسی اجتماعی کاربردی  تخصصی-نظری   Applied social psychology
145   آسیب‌شناسی اجتماعی تخصصی-نظری  Social pathology 
146  روانشناسی صنعتی و سازمانی  تخصصی-نظری  Industrial and organizational psychology  
147  روانشناسی کودکان با نیازهای ویژه1  تخصصی-نظری   Child psychology with exceptional needs1
148   روانشناسی کودکان با نیازهای ویژه2  تخصصی-نظری Child psychology with exceptional needs2 
149   توانبخشی کودکان با نیازهای ویژه تخصصی-نظری  Rehabilitation of children with exceptional needs 
150  شیوه های اصلاح و تغییر رفتار  تخصصی-نظری/عملی  Behavior modification procedures 
151   پژوهش در روانشناسی تخصصی-نظری  Research in psychology 
152   روانشناسی جنسیت  اختیاری-نظری Gender psychology  
153   روانشناسی سالمندی   اختیاری-نظری Psychology of aging 
154  مدیریت استرس  اختیاری-نظری   Stress management
155  روانشناسی اعتیاد  اختیاری-نظری  Addiction psychology 
156  روانشناسی رفتار مصرف کننده  اختیاری-نظری   Consumer behavior psychology
157   علوم اعصاب شناختی اختیاری-نظری  Cognitive neuroscience  
158  روانشناسی ورزش  اختیاری-نظری  Sport psychology  
159  پویایی گروه  اختیاری-نظری  Group dynamics 
160  روانشناسی کار و مدیریت  اختیاری-نظری  Psychology of work and management  
161   کلیات روانپزشکی اختیاری-نظری  General psychiatry 
162  روانشناسی تبلیغات و رسانه  اختیاری-نظری  Propaganda and media psychology  
163  رفتار سازمانی  اختیاری-نظری  Organizational behavior 
164   روانشناسی اخلاق اختیاری-نظری  Moral psychology 
165   اخلاق حرفه ای اختیاری-نظری  Professional ethics 
166  ناتوانایی‌های یادگیری  اختیاری-نظری  Learning disabilities 
167  نگرش و تغییر آن  اختیاری-نظری  Attitude and attitude change 
168  روانشناسی نظامی  اختیاری-نظری  Military psychology  
169  روانشناسی سیاسی  اختیاری-نظری   Political psychology

 عنوان درس (فارسی) نوع واحد   دریافت
روانشناسی رشد پیشرفته
تخصصی الزامی-نظری
علم‌النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی
الزامی-نظری
 تاریخچه سیستم‌ها در روانشناسی  الزامی-نظری
نظریه‌های شخصیت  الزامی-نظری 
روانشناسی پزشکی و نوروپسیکولوژی  اازامی-نظری 
کلیاتی درباره درمان‌های فیزیکی و داروئی در بیماریهای عصبی و روانی  الزامی-نظری 
استفاده از روش‌های اماری و پژوهشی پیشرفته در روانشناسی بالینی   الزامی-نظری/عملی
آزمون‌های شناختی در روانشناسی بالینی  الزامی-عملی 
 آسیب شناسی پیشرفته الزامی-نظری/عملی 
آزمون‌های عینی فرافکن در روانشناسی بالینی  الزامی-نظری 
فنون مصاحبه تشخیصی  الزامی-عملی 
نظریه‌های روان درمانی  الزامی-نظری 
کاربرد روش‌های روان درمانی  الزامی-عملی 
 گروه درمانی الزامی-نظری/عملی 
خانواده درمانی  الزامی-نظری/عملی 
رفتار درمانی  الزامی-نظری/عملی 
 سمینار الزامی-نظری 
 پسیکوفیزیولوژی و نوروپسیکولوژی الزامی-نظری 

 عنوان درس (فارسی) نوع واحد   دریافت
روانشناسی عمومی پیشرفته
تخصصی الزامی-نظری
 آمار پیشرفته
الزامی-نظری/عملی
روش‌های تحقیق الزامی-نظری/عملی 
نظریه‌های شخصیت  الزامی-نظری 
انگیزش و هیجان  الزامی-نظری 
 روانشناسی احساس و ادراک الزامی-نظری 
روانشناسی یادگیری و تفکر  الزامی-نظری 
 روانشناسی تجربی الزامی-عملی 
 پسیکوفیزیولوژی و نوروپسیکولوژی الزامی-نظری 
 روانشناسی اجتماعی پیشرفته  الزامی-نظری
مباحث جدید در آسیب شناسی روانی  الزامی-نظری 
روانشناسی رشد پیشرفته  الزامی-نظری 
 روانشناسی کودکان استثنایی الزامی-نظری/عملی 
سمینار و نظریه‌ها و یافته‌های روانشناسی  الزامی-نظری 
روانشناسی بالینی  نظری
 روانسنجی پیشرفته الزامی-نظری 
 اسیب شناسی روانی کودک الزامی-نظری 
پایاننامه     

 عنوان درس (فارسی) نوع واحد   دریافت
برسی تفصیلی تاریخ و مکاتب قدیم و جدید در روانشناسی
اصلی-نظری 
امار استنباطی و روش تحقیق پیشرفته روانشناسی
اصلی-نظری 
روانشناسی فیزیولوژیک و نوروپسیکولوژی  اصلی-نظری 
روانشناسی ازمایشگاه(طرح‌ها و پژوهش‌های ازمایشگاهی)  اصلی-نظری 
اسیب شناسی روانی با توجه به مسائل خاص فرهنگی ایران  اصلی-نظری 
علم النفس  اصلی-نظری 
روانشناسی شخصیت  اصلی-نظری 
روانشناسی بالینی  اصلی-نظری 
روانشناسی یادگیری  فرعی-نظری
تفکر و زبان  فرعی-نظری 
 روانشناسی اجتماعی فرعی-نظری 
روانشناسی کودکان استثنایی با تاکید بیشتر بر شخصیت کودکان استثنایی   فرعی-نظری
 بهداشت روانی کودکان استثنایی  فرعی-نظری
روانشناسی رشد با تاکید بر کودکان استثنایی  فرعی-نظری 

تاریخ به روز رسانی:
1400/04/14
تعداد بازدید:
1947
گروه روانشناسی
دانشگاه الزهرا
تهران،خیابان ده ونک، روبروی درب اصلی دانشگاه‌الزهرا(س)، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی
کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188049937+ فاکس : 982188041464+
                  edupsy@alzahra.ac.ir
                   
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.