۱۴۰۲ شنبه ۱۸ آذر

دکتری

عنوان رساله های گروه روان شناسی 

 
نام خانوادگی، نام تاریخ دفاع عنوان استاد راهنما/مشاور
بن راضی غابشی، مینا
1400/07/07
اختلال استرس پس از سانحه(ساده و پیچیده) در زنان و دختران آسیب دیده شهر تهران: نشانه و عوامل خطرساز
دکتر فرح بیجاری، اعظم
دکتر دهشیری، غلامرضا
دکتر مهری نژاد، سیدابوالقاسم
دکتر کمال لو، عاطفه
عظیمی یانچشمه، کوثر
1400/07/07
بررسی فرایندهای زیربنایی اختلال بدریخت انگاری بدن و اثربخشی درمان شناختی رفتاری اینترنتی بر نشانه های آن
دکتر احدی، بتول
دکتر پیوسته گر، مهرانگیز
دکتر خدابخش پیرکلانی، روشنک
صفرزائی، مهرناز
1399/08/14
کاربست مقایسه مداخله مثبت نگر و درمان شناختی رفتاری و بهبود نشانه های اختلال اضطرب فراگیر
دکتر عامری، فریده
دکتر مهری نژاد، سیدابوالقاسم
دکتر پیوسته گر، مهرانگیز
دکتر خدابخش پیرکلانی، روشنک
محمودی، فاطمه
1399/07/13
بررسی کیفی فرایند بهبودی در بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی
دکتر خسروی، زهره
دکتر پیوسته گر، مهرانگیز
دکتر خدابخش پیرکلانی، روشنک
شعبان، ماندانا
1399/06/29
کاربست تجدید نظر شده طرحواره درمانی جهت کاردرمانی در ایران
دکتر پیوسته گر، مهرانگیز
دکتر خسروی، زهره
مهدی زاده، مهسا
1399/05/27
بررسی عوامل موثر بر قضاوت های اخلاقی مربوط به روابط خودی و غیرخودی و تعیین سوگیری های اخلاقی در آنها
خسروی، زهره
دکتر باقری نوع پرست، خسرو
ملکشاهی بیرانوند، فاطمه
1399/02/17
تدوین مداخله ی مبتنی برمرگ آگاهی و مقایسه ی اثربخشی با مداخله ی شناختی – رفتاری و ترکیب آنها بر اختلال وحشتزدگی( کیفی و کمی)
دکتر خدابخش پیرکلانی، روشنک
دکتر خسروی، زهره
دکتر عامری، فریده
حسنی، سارا
1398/12/21
 مقایسه اثربخشی درمان های مواجهه سازی و پیشگیری از پاسخ، مبتنی بر ذهن اگاهی و تلفیقی بر اختلال وسواس فکری عملی زنان به منظور دستیابی به بسته درمانی بهینه
دکتر مهری نژاد، سیدابوالقاسم
دکتر خدابخش پیرکلانی، روشنک
عروتی عزیز، مرضیه
1398/12/21
درمان تلفیقی شناختی رفتاری با و بدون روان پویشی کوتاه مدت در درمان اختلال اضطراب فراگیر ارتقای نیرومندی من و تغییر باور های غیر منطقی
دکتر مهری نژاد، سیدابوالقاسم
دکتر پیوسته گر، مهرانگیز
دکتر هاشمیان، کیانوش
شاهی صدرآبادی، فاطمه
1398/06/26
تجربه زیسته هیجانی در افراد مبتلا به اختلال وسواس اجباری
دکتر خسروی، زهره
دکتر بنی جمالی، شکوه السادات
دکتر چراغ ملائی، لیلا
مظفری، محدثه
1398/06/23
بررسی مقایسه ای آسیب های شناختی متعاقب کما، آسیب مغزی تروماتیک خفیف و بیهوشی عمومی
دکتر مهری نژاد، سیدابوالقاسم
دکتر پیوسته گر، مهرانگیز
دکتر ثقفی نیا، مسعود
صحرائیان، کیمیا
1398/02/02
اثر بخشی درمان تلفیقی توان بخشی شناختی و آموزش راهبردهای تنظیم هیجان ....
دکتر پیوسته گر، مهرانگیز
دکتر خسروی، زهره
دکتر حبیبی عسگرآباد، مجتبی
آذرآئین، سعیده
1397/11/28
نقش سیستم های بازداری و فعال سازی رفتاری در همبودی اضطراب و افسردگی با توجه به نقش میانجی صفات شخصیت پنج عاملی وکمال گرایی
دکتر خدابخش پیرکلانی، روشنک
دکتر خسروی، زهره
فضیلت پور، مسعود
پدرام، پریسا
1397/09/28
نقش سوگیری توجه، بازداری، محیط خانوادگی و اثر بخشی آموزش بازداری در رفتارهای خود آسیب رسان عمدی نوجوانان مبتلا به اختلال دو قطبی
دکتر یزدی، سیده منور
دکتر زهرایی، شقایق
دکتر بنی جمالی، شکوه السادات
یاریگرروش، محیا
1397/09/21
استفاده آسیب زای مادران از شبکه های اجتماعی مجاز ی و مشکلات رفتاری کودکان نقش واسطه ای رشایت زناشویی و رابطه مادر - کودک ( مطالعه کمی وکیفی
دکتر عامری، فریده
دکتر فرح بیجاری، اعظم
دکتر دهشیری، غلامرضا
بیانلو، اعظم
1397/09/06
تدوین برنامه توان بخشی حافظه آینده نگر و بررسی تاثیر آن برعملکرد حافظه آینده نگر کودکان متبلا به اوتیسم توجه به بیش فعالی
دکتر یزدی، سیده منور
دکتر بنی جمالی، شکوه السادات
دکتر مهری نژاد، سیدابوالقاسم
قنبری، زهرا
1397/07/14
بررسی تجارب زیسته افراد موفق و ناموفق اقدام کننده جراحی لاغری اسلیو جهت ارائه الگوی آموزشی نگهداری وزن مطلوب
دکتر درویزه، زهرا
دکتر خسروی، زهره
ترابیان، لیلا
1397/06/24
بررسی پدیدار شناسانه ی اعتیاد نوجوان به اینترنت ( شبکه های اجتماعی ) ، در جهت پیشنهاد بسته آموزشی - روانشناختی
دکتر عامری، فریده
دکتر خسروی، زهره
دکتر بنی جمالی، شکوه السادات
عرب پور، سحر
1397/06/24
چگونگی ارتباط سرشت با تجارب اساسی اولیه ، سبک های مقابله ای به سبک های دفاعی و طرح واره های ناساگاری اولیه براساس مدل طرح واره های یانگ در جمعیت دانشجویی
دکتر خسروی، زهره
دکتر بنی جمالی، شکوه السادات
دکتر صرامی، غلامرضا
هاشمی، مرضیه
1397/06/21
 مقایسه اثربخشیبازی درمانی کوتاه مدت کودکان و بازی درمانی اکوسیستمیک در کودکان دارای اختلال نقص توجه و بیش فعالی وبررسی پدیدارشناسی نقش طبقات اجتماعی اقتصادی درفرایند درمان
دکتر بنی جمالی، شکوه السادات
دکتر خسروی، زهره
اسلامی، معصومه
1397/06/18
مدل یابی تاثیر خشم بر سبکهای دفاعی من: بررسی اثر واسطه ای افزایش (ناگویی هیجانی و نشخوار خشم) وواسطه های کاهشی ( بحشش و صبر)
دکتر خسروی، زهره
دکتر چراغ ملائی، لیلا
دکتر زهرایی، شقایق
اسداله تویسرکانی، مریم
1397/03/30
مقایسه اثر بخشی روشهای مثبت درمانگری و مرور خویشتن بر افزایش تاب آوری و بهزیستی روانی مادران دانشجو
دکتر پیوسته گر، مهرانگیز
دکتر بنی جمالی، شکوه السادات
دکتر دهشیری، غلامرضا
کمالی، سارا
1396/12/22
تجربه زیسته زنان و مردان ازرابطه فرازناشوئی خود یاهمسر
دکتر عامری، فریده
دکتر خسروی، زهره
دکتر رمضانی، محمد آرش
آقایی ثابت، سیده سارا
1396/12/02
اثر بخشی روش های توانبخشی شناختی حافظه کاری کلامی و دیداری - فضایی بر بهبود عملکرد دانش آموزان دارای اختلال یادگیری ریاضی
دکتر بنی جمالی، شکوه السادات
دکتر دهشیری، غلامرضا
منجوقی، نرجس
1396/06/15
نقش واسطه ای انطباق پذیری مسیر شغلی در رابطه مولفه های تئوری سیستم انگیزشی فورد با اشتیاق کاری
دکتر خدابخش پیرکلانی، روشنک
دکتر یزدی، سیده منور
دکتر دهشیری، غلامرضا
تقوی جلودار، مریم
1396/06/15
تمایز یا تشابه اختلالاتطیف دوقطبی و اختلال شخصیت مرزی بر اساس ویزگی های شخصیتی و سوگیری های شناختی
دکتر خدابخش پیرکلانی، روشنک
دکتر خسروی، زهره
ترک، فرزانه
1395/12/23
پیش بینی اختلاهای رفتاری درونی سازی و برونی سازی نوجوانان بر اساس ابعاد شخصیتی مادر و تعامل پیوند والدینی با الگوهای سرشتی و منشی فرزندان
دکتر درویزه، زهرا
دکتر خسروی، زهره
دکتر دهشیری، غلامرضا
انجدانی، انسیه
1395/12/23
پدیدار شناسی تنظیم هیجانات در بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی، اختلال دو قطبی و جمعیت غیر بالینی با نگاهی به سازه ی ذهنی سازی
دکتر خسروی، زهره
دکتر پیوسته گر، مهرانگیز
دکتر بنی جمالی، شکوه السادات
دکتر افتخار اردبیلی، مهرداد
قربانی، زهره
1395/12/23
ارائه مدل رضایت از زندگی بر اساس مولفه جهت گیریهای شادکامی و نیرومندی های منش و تدوین برنامه مداخله درمانی به منظور ارتقا رضایت از زندگی دانشجویان بر اسا روش آمیخته
دکتر بنی جمالی، شکوه السادات
دکتر عامری، فریده
دکتر خسروی، زهره
دکتر دهشیری، غلامرضا
پورصالحی نویده، مرضیه
1395/12/02
اثر بخشی رفتار درمانی دیالکتیکی و نوروفیدبک در کاهش نشانه های پیش مرضی اختلال دو قطبی
دکتر پیوسته گر، مهرانگیز
دکتر خسروی، زهره
دکتر گلشنی، فاطمه
علی زاده صحرائی، ام هانی
1395/10/15
طراحی و اجرای یک راهنمای درمانی شناختی- رفتاری برای درمان اختلال وسواس از نوع نجس- پاک باتوجه به بافت فرهنگی ایران
دکتر خسروی، زهره
دکتر عامری، فریده
دکتر موتابی، فرشته
دکتر خدابخش پیرکلانی، روشنک
غیاثی، مهناز
1395/06/20
مدل سازی شخصیت مرزی در ایران بر اساس مدل زیستی اجتماعی لینهان و تایید تجربی قسمتی از مدل بر مبنای فیزیک کوانتوم
دکتر یزدی، سیده منور
دکتر صرامی، غلامرضا
دکتر جعفری، غلامرضا
نادی، آذر
1395/04/21
اثربخشی شن بازی درمانی در کاهش نشانه های افسردگی کودکان ...
دکتر بنی جمالی شکوه، السادات
دکتر خسروی، زهره
دکتر دهشیری، غلامرضا
مرادی، افسانه
1395/04/19
مقایسه ویژگی های سایکوالکتروفیزیولوژیک پردازش هیجانی چهره ای بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی بیماران دو قطبی ...
دکتر مهری نژاد، سیدابوالقاسم
دکتر قدیری وصفی، محمد
دکتر رضاعی، فرزین
زند کریمی، غزال
1394/11/14
مدل یابی و تشخیص افتراقی کارکردهای اجرایی مغز در اختلالات افسردگی و اضطرابی
دکتر یزدی، سیده منور
دکتر خسروی، زهره
دکتر دهشیری، غلامرضا
عرفان منش، نرجس
1394/09/04
بررسی تجربه پدیدار شناختی زندگی زناشویی در زوجین با تفاوت سن معکوس در مقایسه با زوجین با تفاوت سنی متعارف
دکتر درویزه، زهرا
دکتر خسروی، زهره
متقی دستنائی، شکوفه
1394/02/08
بازنگری مدل انگیز شی خود یقیین گری در تصیمیم به ترک یا ادامه تحصیل دانش آموزان مناطق شهری شهرکرد با تاکید برمتغیر ارتباط معلم دانش آموز
دکتر 
بنی جمالی، شکوه السادات
دکتر یزدی، سیده منور
اثباتی، مهرنوش
1393/06/27
بررسی مدل اسیب شناسی و اثر بخشی درمان مبتنی بر شفقت: رویکردی فرا شخصیتی به اضطراب و افسردگی
دکتر خدابخش پیرکلانی، روشنک
دکتر مهری نژاد، سیدابوالقاسم
دکتر خسروی، زهره
دکتر صرامی، غلامرضا
لطفی مرکیه، سمیرا

مدل‌‌یابی معادلات ساختاری تبیین رفتارهای خودآسیبی غیرخودکشی براساس کمال‌گرایی اخلاقی و تجارب آسیب‌زا با نقش واسطه‌ای سرسختی روانشناختی و سبک دلبستگی
دکتر پیوسته گر، مهرانگیز
دکتر خسروی، زهره
خدابخش پیرکلانی، روشنک
دکتر مهری نژاد، سیدابوالقاسم
نجفی زاده، عاطفه

نجفی زاده طراحی مدل رشد پس از آسیب زنان مطلقه و تدوین بسته آموزشی مبتنی بر آن
دکتر خدابخش پیرکلانی، روشنک
دکتر فرح بیجاری، اعظم
عموسلطانی، صفورا

...
دکتر عامری، فریده
صفاییان، الهه

...
دکتر خسروی، زهره
ازادفر، زهرا

...
دکتر خسروی، زهره
دکتر فرح بیجاری، اعظم
وطن خواه امجد، فرزانه

...
دکتر عامری، فریده
دکتر خدابخش پیرکلانی، روشنک

تاریخ به روز رسانی:
1401/01/28
تعداد بازدید:
1894
گروه روانشناسی
دانشگاه الزهرا
تهران،خیابان ده ونک، روبروی درب اصلی دانشگاه‌الزهرا(س)، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی
کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188049937+ فاکس : 982188041464+
                  edupsy@alzahra.ac.ir
                   
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.