۱۴۰۱ يکشنبه ۹ بهمن

معرفي

شوراي انضباطي
شوراي انضباطي به عنوان نهادي حساس در مجموعه مديريت دانشگاه موظف است ضمن انجام مسئوليت خود در رسيدگي به تخطي دانشجويان از منش دانشجويي واخلاق متعالي پاسداري و با تقويت روحيه استقلال و اعتماد به نفس و با ايجاد جو صميميت، تفاهم و اعتماد و با سعه صدر به حل وفصل مسائل دانشجويان بپردازد، هرچند درمواردي تنبيه اجتناب ناپذير است.
اهداف
پاسداري از جايگاه رفيع دانشجو و دانشگاه و كمك به سالم نگه داشتن محيطهاي آموزشي و پژوهشي و تامين حقوق عمومي دانشگاهيان از طريق ترغيب دانشجويان به حفظ كرامت دانشجويي و مقابله با بي نظمي و هنجار شكني از اهداف مهمي محسوب مي شوند كه شوراي انضباطي در راستاي كمك به تحقق آنها تشكيل مي گردد.
بديهي است با وجود اعضاي دانشمند و دانشجو در تركيب شوراهاي انضباطي توجه به شيوه هاي برخورد صحيح و عالمانه با تخلفات دانشجويي و رعايت تقوي در امر قضاوت و تصميم گيري، جزء اصول اساسي و خدشه ناپذير اين شوراهاست. شوراي انضباطي متشكل از 2 شوراي بدوي و تجديد نظر مي باشد.
شوراي بدوي
از وظايف شوراي بدوي تصميم گيري و يا صدور حكم براي آن دسته از دانشجويان متخلفي است كه پرونده آنان به شورا ارجاع گرديده است. در صورتيكه براي دانشجويي حكم انضباطي صادر گردد، دانشجو بايد در اسرع وقت جهت دريافت حكم به دفتر شوراي انضباطي دانشگاه مراجعه نمايد. از آنجا كه حكم صادره، بدوي بوده و قابل تجديد نظر مي باشد، دانشجو تا مدت 10 روز فرصت دارد كه اعتراض مكتوب خود را به شورا تسليم نمايد.
شوراي تجديد نظر
احكام بدوي صادره جهت قطعي شدن به شوراي تجديد نظر ارجاع و پس از رسيدگي و در صورت صلاحديد اعضاء، قطعي مي گردد.
حكم قطعي صادر شده لازم الاجراء مي باشد.
- چنانچه دانشجو طبق تبصره 3 ماده 8 آئين نامه به دلايل غيرموجه از اعلام رويت حكم بدوي استنكاف نمايــد يا درمهلت مقرر نسبت به حكم بدوي اعتراض ننمايد، حكم بدوي عينا" قطعي خواهد شد.
برخي از تخلفات كه منجر به صدور حكم انضباطي خواهد شد:
• تهديد، توهين، تطميع، افترا يا نشر اكاذيب
• ضرب وجرح، جعل، تزوير، سرقت، ارتشاء، كلاهبرداري، قتل 
• تقلب در امتحانات و يا فرستادن شخص ديگر به جاي خود درامتحان
• اخلال در برنامه ها يا نظم دانشگاه و خوابگاه
• عدم رعايت مقررات دانشگاه و خوابگاه 
• تخلفات سياسي، عضويت يا فعاليت در شركت هاي هرمي 
• استعمال سيگار، مواد مخدر و روانگردان
• استفاده از فراورده هاي نمايشي، گويشي، نوشتاري و....
• تخلفات رايانه اي و الكترونيكي 
• عدم رعايت پوشش اسلامي
• عدم رعايت شئون دانشجويي
بخشهايي از آئين نامه انضباطي
ماده 4
شوراهاي انضباطي دانشگاهها مي توانند به كليه گزارشهاي رسيده در مورد دانشجويان از سوي هريك از اشخاص حقيقي يا حقوقي در داخل يا خارج از دانشگاه رسيدگي ودر صورت احراز وقوع تخلف در حد اختيارات خود حكم صادر نمايند.
تبصره 8 ماده 4
صدور احكام انضباطي درخصوص دانشجويان تنها از طريق شوراهاي انضباطي صورت مي گيرد و ساير نهادها يا مسئولان دانشگاه جز در مقام اجراي احكام صادر شده از سوي شوراهاي انضباطي مجاز به صدور يا اجراي مفاد هيچ يك ازتنبيهات انضباطي نمي باشند.
تبصره 10 ماده 4
پاسخگويي به مراجع ذيصلاح استعلام كننده نظير مراجع قضايي، گزينش، سازمان ها و امثال آن درخصوص سوابق انضباطي دانشجويان در دانشگاه توسط دبيرخانه شوراي مركزي انضباطي يا شوراي انضباطي دانشگاه به عنوان تنها مرجع مجاز انجام مي گيرد.
ماده 21 
تمرد دانشجو از پذيرش و اجراي احكام و دستوراتي كه شوراي انضباطي صادر مي كند يا تكرار يا تعدد تخلف خود تخلف محسوب شده و پس از رسيدگي در شوراي بدوي مي تواند موجب صدور حكم تنبيهي جديد شود.
• دانشجويان عزيزجهت آگاهي بيشتر از قوانين ومقررات دانشجويي مي توانند به دفتر شوراي انضباطي دانشگاه، واقع در طبقه چهارم ساختمان شهيده قزويني مراجعه نمايند.

                                                                                                                                                                                                                         موفق باشيد
شوراي انضباطي دانشگاه الزهراس

تاریخ به روز رسانی:
1396/11/17
تعداد بازدید:
25412
کمیته انضباطی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان شهيده قزويني، طبقه چهارم، معاونت دانشجويي
 student[at]alzahra.ac.ir
كدپستي : 1993893973 تلفن : 982188030651+ فاكس : 982188064380+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.