۱۴۰۳ چهارشنبه ۲۳ خرداد

آثار وتالیفات

 تالیف و تصنیف کتاب
 نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی گروه آموزشی   عنوان فعالیت سال فعالیت 
 سیمین حسینیان  مشاوره  کاربرد آزمون های تحصیلی و شغلی در مشاوره  1394
 منصورعلی حمیدی
 روان‌شناسی تربیتی  سازایی گری و شیوه های پرورش یاری و آموزش یاری  1394
 سعید رضایی شریف آبادی  علم اطلاعات و دانش‌شناسی  کدگذاری اسناد آرشیوی
 1394
 پروین صمدی
  مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی  تربیت دینی مبانی طراحی برنامه درسی دوره متوسطه  1394
 مرتضی منادی
 روان‌شناسی تربیتی  روش پژوهش کیفی کاربردی(در علوم اجتماعی و علوم رفتاری)
 1394
 مرتضی منادی
 روان‌شناسی تربیتی  مردم نگاری خانواده
 1394
 افسانه نراقی زاده
  مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی  مسائل نوجوانان و جوانان
 1394
 مهناز اخوان تفتی
 روان‌شناسی تربیتی  جامعه پذیری دانشگاهی
 1395
 مهرانگیز پیوسته گر
 روان‌شناسی  کمال گرایی، آگاهی، ارزیابی، درمان
 1395
 فریبا عدلی
  مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی  آسیب شناسی ارزیابی عملکرد مدیران آموزشی
 1395
 طیبه ماهروزاده
  مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی  مبانی فلسفی و اجتماعی سکولاریسم و مدرنیسم: چالش هایی در حوزه معرفت
 1395
 مهناز اخوان تفتی
 روان‌شناسی تربیتی  نگاهی نو به مشکلات کهنه اختلال های یادگیری
 1396
 مه سیما پور شهریاری
 مشاوره  راهنمای درمان مشکلات رفتاری نوجوانان(با تاکید بر رویکردهای شناختی-رفتاری و تحلیل رفتار متقابل)
 1396
 مه سیما پور شهریاری
 مشاوره  بازی درمانی(راهکاری برای درمان کودکان داغدیده)
 1396
 مهرانگیز پیوسته گر
 روان‌شناسی  تکنیک های ویژه در ارزیابی روانی کودکان
 1396
 سیمین حسینیان
 مشاوره  اخلاق حرفه ای در خانواده درمانی(اصول، استانداردها و کاربرد)
 1396
 پروین صمدی
  مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی  پنج ذهن برای آینده تفکری جدید در طراحی آموزش مداوم
 1396
 فریبا عدلی
  مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی  راهنمای نگارش علمی در علوم تربیتی
 1396
 فریبا عدلی
  مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی  نیاز آفرینی آموزشی در نظام های آموزشی
 1396
 گلنار مهران، پروین صمدی
  مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی  برنامه درسی و تدریس در آموزش عالی
 1396
 گلنار مهران، پروین صمدی
  مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی  روایت های استادان و دانشجویان از استاد مطلوب
 1396
 سید ابوالقاسم مهری نژاد
 روان‌شناسی  جامعه، خانواده، نوجوان
 1396
 رویا رسولی
  مشاوره  روان درمانی کرامت محور
 1397
 علی ستاری
  مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی  آموزش تفکر به کودکان و نوجوانان
 1397
 فریبا عدلی
  مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی  تحول دانش و دانش آفرینی در سازمان: حرکت به سوی دانشگاه دانش آفرین
 1397
 گلنار مهران، فریبا عدلی
  مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی  روایت مدیران دانشکده ها از اداره فعالیت ها
 1397
 گلنار مهران، فریبا عدلی
  مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی  کیفیت در موسسات آموزش عالی
 1397
 سیمین حسینیان
 مشاوره  گروه درمانی روان شناسی مثبت نگر برای زندانیان برای حبس بلند مدت
 1399
  فریبا عدلی
  مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی  راهنمای نگارش علمی در علوم تربیتی
 1399
 سیمین حسینیان
 مشاوره  درمان مبتنی بر ذهنی سازی از تئوری تا درمان
 1399
 سعید رضایی شریف آبادی
 علم اطلاعات و دانش‌شناسی  ارزیابی عملکرد دانشگاه الزهرا(س) بر مبنای برنامه عملیاتی سال تحصیلی 97-98
 1398
 مرتضی منادی
 روان‌شناسی تربیتی   شناخت و مهار آلزایمر- بررسی جامعه شناختی
 1399
 حمید رضائیان فرجی
 مشاوره   عصب-زیست شناسی بین فردی در روان درمانی گروهی و فرآیند گروه
 1399
 مهناز اخوان تفتی
 روان‌شناسی تربیتی  آسیب رسان‌ها و بحران های رشدی در گستره زندگی
 1399
 عباس عبداللهی
 مشاوره   مدلسازی معلادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی به کمک نرم افزار SmartPls
 1399
  گلنار مهران، فریبا عدلی
 مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی Course syllabi in faculties of education across the world   1399
 مرتضی منادی   روان‌شناسی تربیتی شناخت و مهار آلزایمر (بررسی جامعه شناختی)  1400
فریبا عدلی   مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی راهنمای نگارش علمی در علوم تربیتی  1400 
 عباس عبداللهی مشاوره   آمار استنباطی و اس پی اس اس در روان شناسی و علوم تربیتی 1400 
 هدی السادات محسنی سهی   مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی روش های پژوهش با تاکید بر مدیریت و رهبری آموزشی  1400 


 تـرجمه کتاب
 نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی گروه آموزشی   عنوان فعالیت سال فعالیت 
رویا رسولی
مشاوره  درمان فمینیستی  1394
 سیمین حسینیان
مشاوره  مشاوره گروهی کارآمد  1395 
مریم محسن پور  روان‌شناسی تربیتی  پژوهش آموزشی: رویکردهای کمی، کیفی و ترکیبی   1395
 پروین احمدی
مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی  فرهنگ واژگان برنامه درسی  1396 
 سیمین حسینیان
مشاوره  مفاهیم بنیادی و مباحث تخصصی در مشاوره آموزش و کاربرد مهارت های خرد در مشاوره فردی  1396 
 حمید رضاییان فرجی
مشاوره  طرحواره درمانی گروهی برای بیماران اختلال شخصیت مرزی   1396
 اعظم فرح بیجاری
روان‌شناسی  روان شناسی وجدان  1396 
مریم محسن پور  روان‌شناسی تربیتی  دانشنامه روش های پزوهش کیفی   1396
سید ابوالقاسم مهری نژاد  روان‌شناسی  درمان کارآمدی هیجان   1396
 فریبا عدلی، گلنار مهران
مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی  تضمین کیفیت در آموزش عالی   1397
 زهرا هاشمی
روان‌شناسی تربیتی  شناخت اجتماعی  1397 
فریده عامری  روان‌شناسی  ذهن آگاهی و پذیرش در زوج و خانواده درمانی  1398 
 سیمین حسینیان
مشاوره  مدیریت روابط آشفته در خانواده با تاکید بر بی وفایی همسر  1398 
 سیمین حسینیان
مشاوره  مدیریت روابط آشفته در خانواده  1398 
سید ابوالقاسم مهری نژاد  روان‌شناسی  مغز رفتار و شناخت - نوروسایکولوژی هنر، چشم اندازهای عصب شناسی، شناختی و تکاملی   1398
 سیمین حسینیان مشاوره  اخلاق حرفه‌ای در درمان زوج و خانواده   1399
 سیمین حسینیان مشاوره  اخلاق حرفه‌ای پلیس   1399
 حمید رضائیان فرجی مشاوره  عصب-زیست شناسی بین فردی در روان درمانی گروهی و فرایند گروه  1399 
 مهناز اخوان تفتی  روان‌شناسی تربیتی سنجش‌های پیش دبستانی   1400
اعظم فرح بیجاری  روان‌شناسی  شناخت اجتماعی: چگونه افراد واقعیت اجتماعی را می‌سازند؟   1400
عباس عبدالهی  مشاوره خودشفقتی برای نوجوانان، مهارت‌های ذهن آگاهی و کاهش رنج‌های درونی  1400 
فریبا عدلی مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی
راهنمای نگارش در علوم تربیتی  1400
 عباس عبدالهیمشاوره ذهن‌آگاهی برای زندگی روزمره راهنمایی برای متخصصان سلامت‌روان  1400
مریم بناهان قمی  مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی آموزش شهروندی جهانی درآمدی انتقادی بر مفاهیم و مباحث اصلی 1400 
ملوک خادمی اشکذری روان‌شناسی تربیتی  ذهن آگاهی (مهارت هایی برای کودکان و نوجوانان)1400 
 رویا رسولیمشاوره  روایت درمانی راه حل محور1400 

آثار و تالیفات دانشجویان و دانش‌آموختگان 
 عنوان فعالیت نوع فعالیت   پدیدآورندگان انتشارات/نشریه  دوره/ شماره/ رتبه سال / ماه انتشار
 Presenting a proposed framework for evaluating university websites  مقاله خانم دکتر منیره غریبه نیازی
خانم دکتر معصومه کربلا آقایی کامران
آقای دکتر امیر غائبی 
The Electronic Library  Q2 
1399
بهمن 
Design and development of the online career counselling: a tool for better career decision-making  مقاله  خانم دکتر سیمین حسینیان Behaviour & Information Technology  Q1 
1399
بهمن 
 online career counselling success: the role hardness and psychological capital  مقاله خانم نوشین پردلان  International Journal for Educational and Vocational Guidance  Q1 
1399
بهمن 
 A Comparison of the Diagnostic Power of FEATS and Bender-Gestalt Test in Identifying the Problems of Students with and without Specific Learning Disorders  مقاله خانم دکتر مهناز اخوان تفتی
.خانم زهرا رجب پور عزیزی 
The Arts in Psychotherapy  Q2 
 1399
بهمن 
 Psychometric assessment of the Persian translation of the Social and Emotional Health Survey-Secondary (SEHS-S) with female adolescents    خانم آزاده طاهری International Journal of Mental Health   
1399
آذر 
 and science of staying together Marriageology: the art کتاب  خانم زهرا آزادفر   نشر لگا   1399
آذر  
 Effectiveness of Narrative Therapy on Communication Patterns for Women Experiencing Low Marital Satisfaction   خانم عفت قوی بازو  Australian and New Zealand   
1399
شهریور 
 Development and Initial Validation of the Children’s Hardiness Scale   خانم فریبا سهیلی  Psychological Reports   
 1399
مرداد 
 Psychometric assessment of the Persian translation of the EPOCH measure among adolescent girls   خانم آزاده طاهری  Current Psychology   
1399
مرداد 
 Testing the High-Risk Behavior Model Among the Students Based on Religious Orientation With the Mediation of Fear of Death   خانم لیلی رمضان ساعتچی  Omega-death and dying   Q2
 1399
تیر 
 Triggers and strategies related to the collaborative information-seeking behaviour of researchers in ResearchGate    .خانم دکتر صنم ابراهیم زاده
. آقای دکتر سعید رضایی شریف آبادی
. خانم دکتر معصومه کربلاآقایی کامران
 Online Information Review  Q1
1399
تیر 
 self-representation Shared story reading training for mothers: the effect of parent-child shared story reading on improving autobiographical memory, self-concept, and child’s   خانم دکتر زهره خسروی
خانم دکتر لیلا چراغ ملایی 
 Early Child Development and Care  Q2
 1399
خرداد 
بازاندیشی مدارس هوشمند    خانم مهدیه سادات میررحیمی
. آقای مهندس محمد مهدی سروش امین
 
انتشارات دانشگاه آزاد یزد   
 1399
خرداد
 Lifestyle for Decreasing the Risk of Cardiovascular Disease in People at Risk: A Comparative Study Introduce a New Intervention Model Based on Islamic   دکتر سیده اسماء حسینی  Journal of Religion and Health   Q3
 1399
فروردین 
 Self‐compassion moderates the perceived stress and self‐care behaviors link in women with breast cancer    دکتر عباس عبداللهی
خانم آزاده طاهری
Psycho-Oncology   Q1
1398
اسفند 
ابراز وجود و جرأت مندی در زنان    خانم زهرا آزادفر  نشر لگا   
 1398
بهمن 
 Cognitive Behavioral Therapy as an Effective , Treatment for Social Anxiety Perfectionism , and Rumination   دکتر عباس عبداللهی
.دکتر سیمین حسینیان
خانم حنانه پناهی پور 
Journal Citation Report   Q2
1398
مرداد 
 The Effects of Percieved Stress on Hope In Women With Breast Cancer And The Role Of Psychological Hardiness    دکتر عباس عبداللهی
دکتر سیمین حسینیان
خانم حنانه پناهی پور
Journal Citation Report   Q1
1398 
آبان 
 Emotional intelligence as a moderator between perfectionism and heppiness    دکتر عباس عبداللهی
.دکتر سیمین حسینیان
.خانم حنانه پناهی پور
Journal Citation Report   
 1397
آبان 
Perceived Stress as a Mediator between Social Support, Religiosity, and Flourishing Among Older Adults    دکتر عباس عبداللهی
دکتر سیمین حسینیان
Archive for the Psychology of Religion   
 1397
خرداد 
 Determinants of Length of Stay in a Psychiatric Ward: a Retrospective Chart Review مقاله  خانم صبا حسنوندی  Psychiatric Quarterly   
1398
بهمن 
  Marital Interpersonal Pathologies Questionnaire for Women with Attachment Anxiety Symptoms Development and Validation مقاله  دکتر نیره آرین فر   Journal of Couple & Relationship Therapy  Q2
 1400
تیر 
 A Comparison of Methylphenidate (MPH) and Combined Methylphenidate with Crocus sativus (Saffron) in the Treatment of Children and Adolescents with ADHD: A Randomized, Double-Blind, Parallel-Group, Clinical Trial  مقاله  خانم صبا حسنوندی IRANIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY AND BEHAVIORAL SCIENCES
 
 
  1400
اردیبهشت 

تاریخ به روز رسانی:
1401/01/28
تعداد بازدید:
8185
دانشگاه الزهرا
تهران،خیابان ده ونک، روبروی درب اصلی دانشگاه‌الزهرا(س)، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی
کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188049937+ فاکس : 982188041464+
                  edupsy@alzahra.ac.ir
                   
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.