۱۴۰۳ چهارشنبه ۲۷ تير

کارشناسی ارشد

عنوان پایان‌نامه های گروه مشاوره

 
نام خانوادگی، نام تاریخ دفاع عنوان استاد راهنما/مشاور
شریفی، فریده السادات
1399/12/24
نقش واسطه ای حس انسجام در رابطه بین سلامت معنوی و رضایت از زندگی
دکتر حسینیان، سیمین
دکتر عبد اللهی، عباس
پیران، فائزه
1399/12/23
بررسی هیجان خواهی و تعارض نوجوان و والد با میزان استفاده از اینترنت در دانش آموزان دختر دوره ی اول
دکتر حسینیان، سیمین
دکتر عبد اللهی، عباس
عرب، مریم
1399/11/26
اثر بخشی رویکرد راه حل محور در خود آگاهی و مهارتهای ارتباطی نوجوانان
دکتر حسینیان، سیمین
دکتر پورشهریاری، مه سیما
عزیزپور، الهام
1398/11/19
اثر بخشی روش مهارت آموزی راه حل محور بر خود کنترلی و ادراک شایستگی کودکان دختر شهر تهران
دکتر حسینیان، سیمین
دکتر پورشهریاری، مه سیما
محمدباقری، فاطمه
1398/11/19
مقایسه نیاز به صمیمیت زناشویی بین زنان و مردان متاهل د گروه های سنی جوان ، میانسال و سالمند
دکتر رسولی، رویا
دکتر حسینیان، سیمین
سبحانی نیا، مریم
1399/07/22
مطالعه تجربه زیسته جوانان به شیوه ی هم باشی در کلان شهر تهران
دکتر حسینیان، سیمین
دکتر زابلی، روح اله
اخترشمار، مرجان
1399/06/29
مقایسه آسیب های دوران کودکی و بد تنظیمی هیجانی و کیفیت زندگی در افراد مبتلا به پسوریازیس و افرادسالم
دکتر رضائیان فرجی، حمید
دکتر حسینیان، سیمین
اصغرپور، زینب
1399/06/15
مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه و سبک دلبستگی درفرزندان مادران شاغل و غیر شاغل
دکتر رضائیان فرجی، حمید
دکتر حسینیان، سیمین
صمدی، مریم
1398/09/24
اثر بخشی آموزش واقعیت درمانی بر ناگویی خلقی و الگوی ارتباط خانوادگی دانش آموزان ابتدایی
دکتر پورشهریاری، مه سیما
دکتر حسینیان، سیمین
طلائی پاشیری، مهسا
1398/06/31
اثر بخشی بدن کوبه به روش بر شایستگی اجتماعی و توجه انتخابی دانش آموزان دبستانی
دکتر پورشهریاری، مه سیما
دکتر حسینیان، سیمین
امینی، فاطمه
1398/06/31
اثر بخشی چشم انداز زمان بر تنظیم شناختی هیجان و تحمل پریشانی زنان در آستانه طلاق
دکتر پورشهریاری، مه سیما
دکتر حسینیان، سیمین
جعفری، سارا
1398/06/27
نقش تعدیل کننده خلاقیت در رابطه بین ویژگی های شخصیتی و رضایت زناشویی در هنرمندان
دکتر حسینیان، سیمین
دکتر صف آراء، مریم
قوی بازو، عفت
1398/04/31
اثر بخشی روایت درمانی برالگوهای ارتباطی ومولفه های آن در رضایت زناشوئی
دکتر حسینیان، سیمین
دکتر عبد اللهی، عباس
روحانی نژاد، زهرا
1398/04/31
بررسی اثر بخشی قصه درمانی بر تغییر نگرش کودکان عادی پیش ازدبستان نسبت به کودکان استثنائی
دکتر حسینیان، سیمین
دکتر چراغ ملائی، لیلا
صیدی، لیلا
1397/11/21
پیش بینی تمایز یافتگی بر اساس سرزندگی
دکتر رضائیان، فرجی حمید
دکتر حسینیان، سیمین
مرعشی، سارا
1397/11/16
بررسی اثر بخشی اموزش ارتباط بدون خشونت بر باورهای زنان
دکتر رسولی، رویا
دکتر حسینیان، سیمین
مشایخی نیا، نرمین
1397/11/16
اثربخشی آموزش به خود بر تنظیم هیجان زوجین
دکتر پورشهریاری، مه سیما
دکتر حسینیان، سیمین
مروارید، غزاله
1397/11/16
اثر بخشی گروه درمانی هیجان مدار بر تنظیم هیجانی
دکتر حسینیان، سیمین
دکتر رسولی، رویا
خاتونی، زهرا
1397/08/20
بررسی رابطه اصلاح سلامت ادراک شده خانواده اصلی و رضایت زناشوئی با میانجی گری
دکتر پورشهریاری، مه سیما
دکتر حسینیان، سیمین
سیراوند، پری
1397/06/27
مقایسه دلبستگی به والدین نگرش به ازدواج و طلاق فرزندان خانواده ها ی با و بدون طلاق
دکتر رسولی، رویا
دکتر حسینیان، سیمین
حقی، زهرا
1397/06/27
مقایسه اثر بخشی آموزش مدیریت مادران همراه با گروه درمانی شناختی رفتاری با و بدون دختران دارای اظطراب
دکتر حسینیان، سیمین
دکتر رسولی، رویا
معین، حانیه
1397/06/26
مقایسه اثر بخشی آموزشی رویکرد شناختی رفتاری بر اضطراب اجتماعی کودکان با و بدون آموزش مادران
دکتر حسینیان، سیمین
دکتر رضائیان فرجی، حمید
عاقل شاه نشین، پریسا
1397/06/26
اثر بخشی مقاله درمانی به شیوه تلفیقی بر کیفیت زندگی
دکتر حسینیان، سیمین
دکتر رسولی، رویا
ایمانی، زهرا
1396/11/25
تاثیر قصه گویی برکاهش ترس کودکان ابتدائی
دکتر رضائیان فرجی، حمید
دکتر حسینیان، سیمین
پناهی پور، حنانه
1396/11/25
اثر بخشی برنامه همراهی بهنگام بر مشکلات برونی سازی شده کودکان زیر 6 سال
دکتر حسینیان، سیمین
دکتر قاسم زاده، سوگند
حسامی، عاطفه السادات
1396/11/25
بررسی اثربخشی آموزش مولفه های هوش معنوی بر کنترل اضطراب دانشجویان صنعتی بیرجند
دکتر پورشهریاری، مه سیما
دکتر حسینیان، سیمین
غلام زاده کلوچه، فاطمه
1396/11/01
اثر بخشی برنامه فلسفه برای کودکان به شیوه اجتماع پژوهشی بر بهبود مهارتهای اجتماعی کودکان بدسرپرست
دکتر حسینیان، سیمین
دکتر رسولی، رویا
ذوالفقارزاده، زهرا
1396/11/01
اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر نگرانی و انعطاف پذیری مادران کودکان اتیسم
دکتر حسینیان، سیمین
طباطبائی، زهراسادات
1396/10/17
برنامه درسی پیش دبستان طبیعت
دکتر رسولی، رویا
دکتر حسینیان، سیمین
نباتی سراوانی، مهسا
1396/06/30
بررسی تاثیر پرورش ذهن شفقت ورز برافسردگی اضطراب ، خود انتقادی و نشخوار فکری افراد چاق
دکتر پورشهریاری، مه سیما
دکتر حسینیان، سیمین
برادران هزاوه، بیتا
1396/06/22
اثربخشی مهارت های شناختی رفتاری زندگی زناشوئی بر احساس مثبت به همسر و اعتماد بین شخصی زنان متاهل
دکتر حسینیان، سیمین
دکتر رسولی، رویا
افشار، زهرا
1396/06/22
تاثیر آموزش باز ی درمانی مبتنی بر رابطه والد کودک بر کاهش استرس والدینی مادران و افزایش خوداثر مندی مادران
دکتر رسولی، رویا
بیات، سمانه
1395/11/13
رابطه باورهای ارتباطی وتعارضات زناشوئی با واسطه گری سبکهای حل تعارض و بخشوذگی
دکتر رسولی، رویا
دکتر حسینیان، سیمین
علیان، بهار
1395/11/13
بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر تعهد وپذیرش برکاهش ناسازگاریهای زناشوئی زوجین متاهل
دکتر زندی پور، طیبه
دکتر حسینیان، سیمین
اوجانی، آرزو
1395/11/12
تاثیر آموزش مادران دارای کودک اختلال بیش فعالی ، نقص توجه در کاهش افسردگی وافزایش کیفیت زندگی
دکتر حسینیان، سیمین
دکتر زندی پور، طیبه
ولی پور، مورینا
1395/11/05
اثر بخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر مشکلات رفتاری کودکان دختر
دکتر حسینیان، سیمین
دکتر پورشهریاری، مه سیما
قاسمی حسین آبادی، مریم
1395/11/05
اثر بخشی آموزش گروهی مثبت نگری بر کیفیت زندگی وتاب آوری معلمان زن دانش آموزان استثنائی شهر تهران
دکتر زندی پور، طیبه
دکتر حسینیان، سیمین
بهدوست، پریسا
1395/10/25
مقایسه الگوهلای ارتباطی ، سبکهای ابراز هیجان و میزان صمیمیت زنان خیانت دیده و عادی
دکتر پورشهریاری، مه سیما
دکتر حسینیان، سیمین
مصباحی، مریم
1395/10/01
اثر بخشی آموزش والدگری انعکاسی بر کاهش استرس والدین
دکتر حسینیان، سیمین
دکتر رسولی، رویا
غفوری، سحر
1395/09/03
اثر بخشی مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد روانشناختی مثبت نگر بر بهبود کیفیت زندگی
دکتر زندی پور، طیبه
دکتر حسینیان، سیمین
دکتر فرتاش سهیلا
پاکپور، رضوان
1395/07/14
بررسی اثربخشی سایکودرام بر خلق افسرده و عزت نفس دختران سال چهارم
دکتر رضائیان فرجی، حمید
دکتر حسینیان، سیمین
دهقان نیری، بنت الهدی

تاثیر آموزش روان شناسی مثبت نگر بر کیفیت زندگی و روابط بین فردی زنان خانه دار شهر تهران
دکتر حسینیان، سیمین
دکتر عبد اللهی، عباس
سلمانیان سمیرمی، شکوفه

مقایسه طرحواره های هیجانی و الگوهای ارتباطی خانواده درمردان متقاضی و غیر متقاضی طلاق
دکتر رضائیان فرجی، حمید
دکتر حسینیان، سیمین
هاشمی نژاد، زهرا
1396/06/22
اثربخشی آموزش گروهی تئوری انتخاب برهوش اخلاقی، منبع کنترل ومهارت های ارتباطی دانش آموزان دخترمتوسطه
دکتر رسولی،رویا
دکتر حسینیان، سیمین
نجاری خضرلو، فائزه
1398/09/24
نقش تعدیل گری سبک های فرزند پروری در رابطه اضطراب والدین با اضطراب درد دندان کودکان
دکتر پورشهریاری، مه سیما
دکتر رسولی، رویا
حاجی علیزاده برکنانی، منصوره
1398/06/31
تاثیربازی درمانی با رویکرد شناختی - رفتاری به شیوه گروهی بر ابعاد هوش هیجانی دانش آموزان
دکتر رسولی، رویا
دکتر چراغ ملائی، لیلا
تمنایی، مریم
1398/06/30
نقش اعتیاد بر فضای مجازی در پیش بینی مسئولیت پذیری و نگرش فرزند به والدین در دانش آموزان متوسطه دوم تهران
دکتر رسولی، رویا
دکتر پورشهریاری، مه سیما
لندرانی، سارا
1398/05/07
رابطه بین استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی با رفتارهای پرخطر دانشجویان کارشناسی دانشگاههای دولتی شهر تهران
دکتر رسولی، رویا
دکتر پورشهریاری، مه سیما
پارسائیان، فاطمه
1397/11/09
اثربخشی آموزشی مهارتهای ارتباطی مبتنی بر آموزه های دینی
دکتر رضائیان فرجی، حمید
دکتر رسولی رویا
رسولی، عهدیه
1396/11/17
بررسی اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش وتعهد بر احساس تنهائی وتحمل پریشانی زنان متاهل
دکتر رسولی، رویا
دکتر رضائیان فرجی، حمید
امانی، زهرا
1396/11/17
اثربخشی آموزش عشق با رویکرد متمرکز برهیجان به افراد متقاضی طلاق استان قم
دکتر رسولی، رویا
دکتر پورشهریاری، مه سیما
حسینی دولت آباد، فائزه سادات
1396/11/17
رابطه نگرانی های دوران بارداری با خلق خوی نوزاد سه تا شش ماهه
دکتر رضائیان فرجی، حمید
دکتر رسولی، رویا
نعیمی، نعیمه
1396/06/30
بررسی و تعیین رابطه کمال گرایی مادران با اهمال کاری تحصیلی فرزندان پایه هفتم متوسطه شهر اصفهان
دکتر پورشهریاری، مه سیما
دکتر رسولی، رویا
حیدری، سارا
1396/06/29
بررسی رابطه بین ذهن آگاهی و سبک هویتی بر انگیزه پیشرفت با میانجیگری وسواس در دختران دبیرستان ماهشهر
دکتر رسولی، رویا
دکتر پورشهریاری، مه سیما
مهدی زاده طورزنی، ملیحه
1395/11/13
بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهبود عملکرد مادران در خانواده وارتقاء رابطه مادر دختری
دکتر پورشهریاری، مه سیما
دکتر رسولی، رویا
رهبری، زهرا

تجربه زیسته یدوقلوها از ازدواج ( ازدواج دوقلویی و غیر آن )
دکتر رسولی، رویا
بغدادی، مریم

مقایسه استرس شغلی ، تعارض بین فردی و تعارضات خانواده در بین کارکنان شرکت پیام پرداز و اداره کل فناوری اطلاعات بانک ملت
دکتر رسولی، رویا
دکتر عبداللهی، عباس
شفقی، المیرا

تحلیل کیفی تجربه ی زیسته فردی وخانوادگی نوجوانان متجاوز جنسی
دکتر رسولی، رویا
عرب، ام البنین

بررسی رابطه خودشفقتی ، تاب آوری و حمایت اجتماعی با پریشانی روانی بیماران پسوریازیس
دکتر رسولی، رویا
قربانی ابراهیمی، سارا
1399/07/27
پیش بینی اضطراب ،استرس و افسردگی نوجوانان دختر بر اساس نقش جنسیتی و ادراک بدن بررسی نقش میانجی گری رابطه با مادر
دکتر رضائیان فرجی، حمید
دکتر پورشهریاری، مه سیما
نجار، مهری
1398/11/16
اثربخشی آموزش برنامه کاربرد عملی مهارتهای روابط صمیمانه بربهبود مهارتهای ارتباطی ، صمیمت ورضایت جنسی زنان متاهل
دکتر رضائیان فرجی، حمید
دکتر پورشهریاری، مه سیما
چوکان سنبل، فاطمه سادات
1398/11/13
رابطه سبک های دلبستگی با رفتارپرخطر جنسی بررسی نقش تعدیل گری ترتیب تولد و سابقه سوء استفاده جنسی در دوران کودکی
دکتر رضائیان فرجی، حمید
دکتر عبد اللهی، عباس
محمدی، مریم
1398/02/17
مدل ارتباطی طرحواره های ناسازگاراولیه ( حیطه طرد و بریدگی ) و تعارضات زناشویی با میانجیگری سبک های عشق ورزی
دکتر رضائیان فرجی، حمید
دکتر پورشهریاری، مه سیما
فاتحی فر، انسیه
1397/11/09
اثر بخشی آموزشی مبتنی بر نظریه زوج درمانی رفتاری
دکتر رضائیان فرجی، حمید
دکتر پورشهریاری، مه سیما
صالحی، مریم
1397/10/30
اثر بخشی روان درمانی شناختی وجودی بر کاهش افسردگی و اضطراب
دکتر رضائیان فرجی، حمید
دکتر پورشهریاری، مه سیما
رضازاده، فاطمه
1396/11/25
اثربخشی آموزش مبتنی برهوشهای چندگانه برمیزان هوش هیجانی نوآموزان پیش دبستانی
دکتر پورشهریاری، مه سیما
دکتر رضائیان فرجی، حمید
قربان پور، ملیحه
1395/11/06
بررسی نقش ابعاد شناختی مادر بر شکل گیری دلبستگی ایمن کودکان پیش دبستانی شهرستان شیروان
دکتر رضائیان فرجی، حمید
دکتر پورشهریاری، مه سیما
کهریزه، مهناز
1395/11/05
اثر بخشی قصه گویی بر هوش اخلاقی دانش آموزان دختر کلاس اول ابتدائی مناطق 2و7 تهران
دکتر رضائیان فرجی، حمید
دکتر زندی پور، طیبه
سلیمانی، رقیه

تجربه زیسته زوجین موفق
دکتر رضائیان فرجی، حمید
دکتر پورشهریاری، مه سیما
غضنفری، سیده نرگس
1397/06/31
اثر بخشی برنامه خانواده محور بر عملکرد خانواده بیماران دو قطبی
دکتر پورشهریاری، مه سیما
دکتر تولائی، سیدعباس
خانزاده، زینب
1395/11/13
رابطه اثر والدین ،همسالان ، رسانه وحساسیت به طرد مبتنی بر ظاهر ونقش میانجی جنسیت در دانشجویان دانشگاه خوارزمی تهران
دکتر زندی پور، طیبه
دکتر پورشهریاری، مه سیما
بزرگ زاده، الهه
1395/10/29
پیش بینی کیفیت زندگی براساس راهبردهای مقابله وظایف اجتماعی ادراک شده در مادران دارای کودک اوتیسم ساکن شهر شیراز
دکتر پورشهریاری، مه سیما
سپاسی آشتیانی، میترا
خاتون، زهرا

بررسی نقش دینداری و الگوهای ارتباطی در میزان و شدت استرس نیابی در همسران رزمندگان و جانبازان دچار استرس پس از ضربه
دکتر پورشهریاری، مه سیما
طاهری، زهرا

اثر بخشی درمان متمرکز بر شفقت برسر سختی روان شناختی و خود تنظیمی هیجانی زنان در آستانه طلاق
دکتر پورشهریاری، مه سیما
فاضلی، زهرا

مقایسه کیفیت زندگی و بهزیستی روان شناختی در زنان و مردان مبتلا به ویروس پاپیلومای انسانی
دکتر پورشهریاری، مه سیما
دکتر طاولی، آزاده
اسدی فرد، فرزانه

بررسی تاثیر بازی درمانی کودک محور بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان مبتلا به اختلالات یادگیری
دکتر پورشهریاری، مه سیما
محسنی، سحر

تاثیر عکس درمانی گروهی بر اضطراب ، افسردگی ، هوش هیجانی و خود پنداره فرزندان طلاق
دکتر پورشهریاری، مه سیما

تاریخ به روز رسانی:
1400/09/09
تعداد بازدید:
3217
گروه مشاوره و راهنمایی
دانشگاه الزهرا
تهران،خیابان ده ونک، روبروی درب اصلی دانشگاه‌الزهرا(س)، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی
کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188049937+ فاکس : 982188041464+
                  edupsy@alzahra.ac.ir
                   
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.