۱۴۰۳ چهارشنبه ۲۷ تير

برنامه درسی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


کد درس  عنوان درس (فارسی) نوع واحد   دریافت  عنوان درس (انگلیسی)
101
سیر تحول تعلیم و تربیت در ایران قبل و بعد از اسلام        پایه-نظری History of Education in Iran
102 مبانی و اصول تعلیم و تربیت    پایه-نظری Foundations and Principles of Education
103 مکتب‌های فلسفی و نظریه‌های تربیتی پایه-نظری  Schools of Philosophy and Educational Theories
104 جامعه شناسی آموزش و پرورش پایه-نظری  Sociology of Education
105 آموزش و پرورش پیش دبستانی، دبستان و متوسطه در ایران پایه-نظری  Preprimary, primary and Secondary Education in Iran
106 آرای تربیتی اندیشمندان مسلمان پایه-نظری  Educational Ideas of Muslim Thinkers
107 تعلیم و تربیت اسلامی پایه-نظری  Islamic Education
108 تربیت اخلاقی پایه-نظری  Moral Education
109 آموزه‌های تربیتی آیات قرآن پایه-نظری  Quranic Educational Teachings
110 خانواده در اسلام پایه-نظری  Family in Islam
111 الگوها و روش‌های تدریس اصلی-نظری  Models and Methods of Teaching
112 روان‌شناسی عمومی اصلی-نظری   General Psychology
113 مدیریت عمومی اصلی-نظری   General Management
114 روان‌شناسی تربیتی اصلی-نظری   Educational Psychology
115 روان‌شناسی رشد اصلی-نظری   Developmental Psychology
116 مبانی و اصول مدیریت آموزشی اصلی-نظری   Foundations & Principles of Educational Administration
117 مبانی و اصول برنامه‌ریزی آموزشی اصلی-نظری     Foundation and Principles of Educational Planning
118 مبانی و اصول برنامه‌ریزی درسی اصلی-نظری   Foundation and Principles of Curriculum Planning
119 روان‌شناسی و آموزش کودکان با نیازهای ویژه  اصلی-نظری/عملی Psychology & Education of Children with Special Needs
120 آمار توصیفی اصلی-نظری  Descriptive Statistic
121 آمار استنباطی  اصلی-نظری Inferential Statistics
122 مقدمات روش تحقیق کمی و کیفی اصلی-نظری   Basics of Qualitative and Quantitative Research Methods
123 سنجش و اندازه گیری اصلی-نظری   Measurement and Assessment
124 تکنولوژی آموزشی اصلی-نظری/عملی  Instructional Technology
125 طراحی آموزشی اصلی-نظری  Instructional Design
126 اخلاق حرفه‌ای در تعلیم و تربیت اصلی-نظری  Professional Ethics in Education
127 مبانی راهنمایی و مشاوره  اصلی-نظری  Foundations of Guidance and Counseling 
128   ارزشیابی آموزشی اصلی-نظری  Educational Evaluation 
 129  متون تخصصی اصلی-نظری  English Text 
130   نظارت و راهنمایی آموزشی  اصلی-نظری Supervision and Instructional Leadership 
131  آموزش تفکر به کودکان و نوجوانان  اصلی-نظری   Thinking Education for Children and Youth
132  کاربرد رایانه در تعلیم و تربیت   اصلی-نظری/عملی Applied Computing in Edification 
133  آموزش خدمات کتابخانه‌ای و مهارت‌های سواد اطلاعاتی   اصلی-نظری Introduction to Library and Intrution literacy Stills 
134   نگارش و تدوین متون و گزارش‌های علمی  اصلی-نظری/عملی  -
135  سازمان‌ها و قوانین آموزش و پرورش  اصلی-نظری  Organization and Rules Of Education 
136  آموزش و پرورش تطبیقی  اصلی-نظری   Comparative Education
137   مشاوره تحصیلی و شغلی اصلی-نظری  Educational and CareerCounseling 
138  تولید محتوای الکترونیکی   اصلی-نظری/عملی Electronic Content Development 
139  روان‌شناسی سلامت  اصلی-نظری  Health Psychology 
140   اختلال‌های رفتاری و هیجانی  اصلی-نظری Behavioral and Emotional Disorders 
 141 منطق  اصلی-نظری  Logic 
 142 تربیت رسانه‌ای  اصلی-نظری Media Education 
143   ارتباط انسانی  اصلی-نظری Communication Human 
144   پروژه تحقیقاتی اصلی-نظری  Research Project 
145   تولید فیلم‌های آموزشی تخصصی-نظری/عملی Educational Films Production 
146   تولید برنامه‌های رادیویی و تلوزیونی تخصصی-نظری/عملی  Production of Radio and Television Programs 
147   اصول عکاسی و فیلمبرداری تخصصی-نظری/عملی    Principles of Photography and Filming 
148   طراحی پیام و مواد آموزشی تخصصی-نظری    Instructional Messages Design 
149   آموزش از راه دور تخصصی-نظری  Distance Education 
150   مبانی چند رسانه‌ای آموزشی تخصصی-نظری      Foundations of Instructional Multimedia
151 آشنایی با برنامه‌نویسی کامپیوتری  تخصصی-نظری/عملی   An Introduction to Computer Programming 
152  متون تخصصی علوم تربیتی  تخصصی-نظری/عملی  English Text 
153   کارورزی تخصصی-نظری/عملی     Practicum
154  اصول حسابداری  تخصصی-نظری   Principles of Accounting
155   اقتصاد آموزش و پرورش تخصصی-نظری  Economics of Education 
156   برنامه‌ریزی درسی دوره تحصیلی متوسطه تخصصی-نظری  Curriculum Planning in Secondary Education 
157  رفتار سازمانی و روابط انسانی در سازمان‌های آموزشی  تخصصی-نظری    Organizational Behavior & Human Relations in Educational Organizations 
158   آموزش در سازمان‌ها تخصصی-نظری    Training in Organizations 
159  مبانی مدیریت اسلامی  تخصصی-نظری     Foundations of Islamic Management 
160   کارآفرینی آموزشی تخصصی-نظری    Educational Entrepreneurship 
161   متون تخصصی علوم تربیتی تخصصی-نظری/عملی  English Text 
162  کارورزی  تخصصی-نظری/عملی  Practicum 
163   آشنایی با آزمون‌های روان‌شناختی تخصصی تخصصی-نظری/عملی  Introduction to Psychological Tests 
164   روش‌های مشاوره با کودکان با نیازهای ویژه تخصصی-نظری/عملی    Counselling Methods with Children with Special Needs 
165  ناتوانی‌های یادگیری  تخصصی-نظری/عملی  Learning Disabilities 
166   روان‌شناسی و آموزش کودکان با آسیب‌ شنوایی تخصصی-نظری/عملی   Psychology & Education of Children with Hearing Impairment 
167  روان‌شناسی و آموزش کودکان با آسیب بینایی   تخصصی-نظری/عملی Psychology & Education of Children with Visual Impairment 
168  روان‌شناسی و آموزش کودکان با ناتوانی هوشی  تخصصی-نظری/عملی   Psychology & Education of Children with Intellectual Disability 
169   روان‌شناسی و آموزش کودکان تیزهوش و خلاق تخصصی-نظری/عملی     Psychology & Education of Gifted & Creative Children 
170  مددکاری اجتماعی  تخصصی-نظری/عملی     Social Work 
171   متون تخصصی علوم تربیتی تخصصی-نظری/عملی     English Text 
172   روش تدریس علوم تجربی و اجتماعی تخصصی-نظری/عملی     Experimental Science and Social Studies Teaching Methods 
173  آموزش هنر  تخصصی-نظری/عملی   Art Education 
174  روش تدریس ریاضیات  تخصصی-نظری/عملی     Methods of Teaching Mathematics 
175   روش‌های تدریس فارسی به کودکان فارسی زبان و دوزبانه تخصصی-نظری   Methods of Teaching Farsi to Persian & Bilingual Children
176  روان‌شناسی بازی  تخصصی-نظری   Play Psychology
177   بهداشت و تغذیه مادر و کودک تخصصی-نظری     Maternal and child health and nutrition
178   برنامه‌ریزی درسی دوره‌های تحصیلی پیش دبستانی و دبستان تخصصی-نظری  Curriculum Development in Preprimary and Primary education 
179  متون تخصصی علوم تربیتی  تخصصی-نظری/عملی  English Text 
 180  کارورزی تخصصی-نظری/عملی  Practicum
 190  مسائل آموزش و پرورش اختیاری- نظری  Problems of Education 
191   روان‌شناسی شخصیت اختیاری- نظری    Personality Psychology 
192   روان‌شناسی تفاوت‌های فردی اختیاری- نظری  -
193   کلیات فلسفه اختیاری- نظری     General Philosophy
194   ادبیات کودکان ونوجوانان اختیاری- نظری    Children Literature 
195   قصه گویی و نمایش خلاق اختیاری- نظری  
 
Telling Tales 
196  روان‌شناسی یادگیری  اختیاری- نظری  Learning Psychology 
197   آشنایی با آزمون‌های روان‌شناختی اختیاری- نظری 
Introduction to Psychological Tests 
198  بهداشت و ایمنی مدارس  اختیاری- نظری    School Health 
199   روان‌شناسی اجتماعی اختیاری- نظری  Social Psychology 
200   روش‌های اصلاح رفتار اختیاری- نظری    Behavior Modification Procedures 
 201  مبانی امور مالی و تنظیم بودجه در آموزش و پرورش اختیاری- نظری     Foundations of Finance and Budgeting in Education

کد درس  عنوان درس (فارسی) نوع واحد   دریافت
12
متون تخصصی در برنامه درسی (1)  نظری
13 متون تخصصی در برنامه درسی (2)
نظری 
21 اصول و مبانی برنامه‌ریزی درسی  پایه- نظری   
22  سیاست گذاری آموزشی (با تاکید بر برنامه درسی)   پایه-نظری
23  روش‌های تحقیق در برنامه درسی  پایه-نظری   
24  مبانی روانشناختی و جامعه شناختی برنامه درسی   پایه-نظری
25  نظریه‌های یادگیری و الگوهای تدریس   پایه-نظری  
31  طراحی و تدوین برنامه درسی  تخصصی- نظری/عملی   
32  تغییر و اجرای برنامه درسی  تخصصی- نظری/عملی    
33   اصول و روش‌های ارزشیابی برنامه درسی تخصصی- نظری   
34   تاریخ مطالعات برنامه درسی تخصصی- نظری   
35  کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات(فاوا) در برنامه درسی   تخصصی- نظری  
41  برنامه‌ریزی درسی در آموزش پیش دبستانی و دبستان  اختیاری-نظری   
 42  موضوعات درسی در آموزش پیش دبستانی و دبستانی اختیاری-نظری   
 51 برنامه‌ریزی درسی در دوره متوسطه  اختیاری-نظری   
52  موضوعات درسی در دوره متوسطه  اختیاری-نظری 
 61 برنامه‌ریزی درسی در آموزش عالی  اختیاری-نظری 
 62 برنامه‌ریزی درسی در آموزش‌های علمی-کاربردی  اختیاری-نظری/عملی 
 63 برنامه‌ریزی درسی در مراکز تربیت معلم  اختیاری-نظری 
64  برنامه‌ریزی درسی در آموزش مجازی  اختیاری-نظری   
 65 برنامه‌ریزی درسی در آموزش بزرگسالان  اختیاری-نظری   
71   سمینار در مسائل برنامه درسی  اختیاری-نظری/عملی  
81  سرفصل پایان‌نامه   اختیاری-عملی  

 عنوان درس (فارسی) نوع واحد   دریافت  عنوان درس (انگلیسی)
تئوری و اصول مدیریت آموزشی       تخصصی- نظری    Theory and Principles of Educational Administratoration 
 رهبری آموزشی  تخصصی- نظری Educational Leadership
 سیاست گذاری آموزشی  تخصصی- نظری Educational Policy 
 نظارت و توسعه حرفه‌ای   تخصصی- نظری Supervision and Professional development 
روش‌های پژوهش کمی   تخصصی- نظری   Quantitative research methods 
روش‌های پژوهش کیفی و ترکیبی   تخصصی- نظری  Quantitative and mixed research methods
 رفتار سازمانی در سازمان‌های آموزشی  اختیاری - نظری Organizational behavior in Educational Organizations 
 مدیریت تغییر در سازمان‌های آموزشی اختیاری - نظری  Administration change in educational organizations 
 آمار استنباطی و کاربرد نرم افزار  اختیاری - نظری/عملی Applications of inerential statistics and software 
 مالیه آموزش و بودجه ریزی اختیاری - نظری  Education Finance and Budgeting 
مدیریت استراتژی در سازمان‌های آموزشی   اختیاری - نظری Strategic Management in Education Organizations 
 ابعاد حقوقی و اخلاقی مدیریت آموزشی اختیاری - نظری  Legal and ethical aspect of educational administration 
مدیریت دانش   اختیاری - نظری   knowledge management 
 مربیگری و منتورینگ در آمزش  تخصصی - نظری   Coaching and mentoring for educational leaders and Practitioners 
 کاربرد ICT  در آموزش و یادگیری اختیاری - نظری    Integration ict education and Learning 
مبانی آموزش و بهسازی کارکنان   اختیاری - نظری Foundations of employee traning and  Development 
مدیریت منابع انسانی    اختیاری - نظری   Human Resources Management 
 ارزشیابی آموزشی  اختیاری - نظری   Educational evaluation 

 عنوان درس (فارسی) نوع واحد   دریافت  عنوان درس (انگلیسی)
نظریات تربیتی و مکاتب فلسفی      اصلی - نظری  Educational Theories and Philosophical Schools
تاریخ تعلیم و تربیت در اسلام و ایران  اصلی - نظری History of Education in Islam and Iran
 تعلیم و تربیت اسلامی اصلی - نظری    Islamic Education 
روش‌های تحقیق کیفی-فلسفی  اصلی - نظری   Qualitiative/philosophical Research Methods  
نظریه‌های جامعه شناسی آموزش و پرورش  اصلی - نظری  Sociological Theories of Education 
چیستی دین   اختیاری- نظری ?What is Religion
 فلسفه تعلیم و تربیت اسلام و دلالت‌های آن در برنامه درسی اختیاری- نظری 
Educational Philosophy of Islam and its Implications for Curriculum 
بررسی تطبیقی تربیت ارزشی در جهان  اختیاری- نظری  A comparative Study of Values Education in the World 
 تربیت در نهج البلاغه، متون اسلامی   اختیاری- نظری    Education in Nahj al-Balagha,Islamic Texts
 رویکردهای تربیت دینی در جامعه ایران اختیاری- نظری    Religious Educational Approaches in Iran 
 مقدمه‌ای بر فلسفه اسلامی  اختیاری- نظری An Introduction to Islamic Philosophy 
 مبانی اجتماعی نظام آموزش و پرورش ایران  اختیاری- نظری Social Foundations of Education in Iran 
جامعه شناسی آموزش و پرورش (پیشرفته)   اختیاری- نظری   Sociology of Education (Advanced) 
مطالعات تطبیقی و فرهنگی در آموزش و پرورش    اختیاری- نظری Comparative and Caltural Studies Education 
 اصول و مبانی تربیت اجتماعی   اختیاری- نظری Principles of Social Education 
 سیر آراء تربیتی غرب   اختیاری- نظری   History of Educational Ideas in West 
تبیین رویکردهای تربیتی کنشگران ایرانی    اختیاری- نظری    Explaning the Educational Approaches of Iranian Activists
نظریه شناسی تربیتی  اختیاری- نظری  Philosophy and theory of Education 
 تحلیل مفاهیم تربیتی  اختیاری- نظری   Analysis of the educational consepts 
 مبانی فلسفی برنامه ریزی درسی   اختیاری- نظری Philosophical Foundations of Curriculum 
 مبانی فلسفی برنامه ریزی درسی ایران اختیاری- نظری 
 
  Philosophical Foundations of Curriculum in Iran
فلسفه علم   اختیاری- نظری   Philosophy of Science 
اصول و روش‌های ارزشیابی در برنامه درسی   اختیاری- نظری   Principles and Methods of Evaluation in Curriculum 
 فلسفه دوران کودکی اختیاری- نظری    Philosophy of Childhood 
مطالعات فلسفی - تربیتی نوجوانی  اختیاری- نظری     Philosophical-educational studies of adolescence 
جامعه شناسی کودکی - نوجوانی  اختیاری- نظری     adolescence childhood and of Sociology 
 فلسفه رویکردهای آموزشی-تربیتی کودکی اختیاری- نظری     Philosophy of Childhood Educational approach
 تربیت دینی کودک و نوجوان اختیاری- نظری     Religious for Children and Adolescents 
 اصول یادگیری و روش‌های تدریس اختیاری- نظری     Principles of learning and Teaching Methodes 
سمینار در مسائل آموزش و پرورش  اختیاری- نظری    Seminar on Educational Issues 
کارورزی در یک نهاد تربیتی  اختیاری- عملی    Internship in an Educational Institution 

 عنوان درس (فارسی) نوع واحد   دریافت  عنوان درس (انگلیسی)
روش‌های تدریس و کاربرد فناوری‌های نوین در آموزش
 اصلی-نظری Application of new technologies in teaching and learning
کاربرد روش‌های آماری در برنامه درسی
 اصلی-نظری Application of statistical methods in the curriculum
 مطالعات تطبیقی در برنامه درسی اختیاری-نظری    Comparative studies in curriculum 
برنامه ریزی درسی در اموزش عالی  اختیاری-نظری    Curriculum development in higher education 
برنامه ریزی درسی در اموزش بزرگسالان   اختیاری-نظری   Curriculum in adult education 
برنامه ریزی درسی در اموزش مجازی   اختیاری-نظری   Curriculum in virtual education 
 مبانی فلسفی تربیت اسلامی  اصلی-نظری   Philosophical foundations of Islamic education 
اصول و روش‌های طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه ریزی درسی   اصلی-نظری   Principles and methods for the design 
روش‌های تحقیق در برنامه درسی با تاکید بر تحقیق کیفی   اصلی-نظری   Research methods in curriculum with emphasis on qualitative research 
سمینار در برنامه درسی   اصلی-نظری   Seminar in curriculum development 
 نظریه‌های برنامه درسی  اصلی-نظری   Theories of curriculum 
نظریه‌های یاددهی-یادگیری و روانشناسی یادگیری   اختیاری-نظری   Theories of teaching-learning and learning psychology 

 عنوان درس (فارسی) نوع واحد   دریافت  عنوان درس (انگلیسی)
      تربیت در نهج البلاغه  اختیاری-نظری Education in Nahjul- Balagha 
تربیت از دیدگاه قران و سنت
 اختیاری-نظری Education in Quran and tradition
 مربیان بزرگ   اختیاری-نظری   Great educators 
تاریخ اندیشه‌های تربیتی1  اصلی-نظری    History of education thoughts1 
 تاریخ اندیشه‌های تربیتی2 اختیاری-نظری    History of education thoughts2 
 فلسفه تربیتی اسلام  اختیاری-نظری   Islamic education philosophy 
روش‌های تحقیق فلسفی  اصلی-نظری    Methods of philosophical research 
 رویکرد فلسفی در برنامه ریزی درسی  اختیاری-نظری   Philosophical approaches in curriculum 
مبانی فلسفی اموزش و پرورش ایران  اصلی-نظری    Philosophical foundations of education in Iran 
مبانی فلسفی نظریه‌های یادگیری و تدریس   اصلی-نظری   Philosophical foundations of theories of learning and teaching 
 مکتب های فلسفی و آراء تربیتی1  اصلی-نظری   Schools of philosophy and education views1 
 مکتب های فلسفی و اراء تربیتی2  اصلی-نظری   Schools of philosophy and education views2 

تاریخ به روز رسانی:
1400/04/23
تعداد بازدید:
6909
گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
دانشگاه الزهرا
تهران،خیابان ده ونک، روبروی درب اصلی دانشگاه‌الزهرا(س)، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی
کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188049937+ فاکس : 982188041464+
                  edupsy@alzahra.ac.ir
                   
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.